thích đồng quảng: đề tài: Quá trình tiếp biến tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời du nhập

DẪN NHẬP Theo Lê Mạnh Thát thì trong lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1 nói rằng: “Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu, vận dụng vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định… Continue reading thích đồng quảng: đề tài: Quá trình tiếp biến tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời du nhập

Thích Đồng Quảng: tiểu luận: Lịch trình triết học Ấn Độ giáo (bao gồm Bà La Môn giáo và tân Bà La Môn giáo

A. DẪN NHẬP Như chúng ta đã biết, người Ấn có câu: “ hiểu biết như thực là hiểu biết đưa ta đến tự do”. Thật vậy, nếu ta có sự hiểu biết một cách thấu đáo tường tận đúng như thật về sự có mặt của vũ trụ vạn hữu trên cuộc đời này… Continue reading Thích Đồng Quảng: tiểu luận: Lịch trình triết học Ấn Độ giáo (bao gồm Bà La Môn giáo và tân Bà La Môn giáo

Thích Đồng Quảng: tiểu luận: Phân tích những nguyên nhân đưa đến sự ra đời của Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa

A. DẪN NHẬP Phàm tất cả vạn pháp, vạn hữu trong vũ trụ được sanh ra và có mặt trên thế gian này đều có nguyên nhân, nguyên do đầu mối của nó. Nó không thể tồn tại một cách độc lập khi không có những nguyên nhân, nhân tố cấu thành tạo nên một… Continue reading Thích Đồng Quảng: tiểu luận: Phân tích những nguyên nhân đưa đến sự ra đời của Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa

Thích Đồng Quảng: tiểu luận: Hình ảnh đức Phật trong kinh Đại Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

A. DẪN NHẬP Như chúng ta đã biết, Đức Phật Thích Ca là một con người toàn năng toàn giác, bậc đại trí huệ có từ bi tâm vô lượng với nguyện lực và hạnh nguyện cao cả là giáo hóa chúng sanh, muốn chúng sanh hết đau khổ nên Ngài đã xuất hiện trên… Continue reading Thích Đồng Quảng: tiểu luận: Hình ảnh đức Phật trong kinh Đại Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Thích Đồng Quảng; tiểu luận: Lương sư từ mẫu” (Thầy / Cô như mẹ hiền

A. DẪN NHẬP Như chúng ta đã biết, ngày xưa do chịu ảnh hưởng nền giáo dục của Nho giáo nên người Việt rất coi trọng tư tưởng tôn Sư trọng đạo, cho dù vị Thầy ấy là thầy dạy nghề hay là thầy dạy chữ thì vị trí của người Thầy cũng rất được… Continue reading Thích Đồng Quảng; tiểu luận: Lương sư từ mẫu” (Thầy / Cô như mẹ hiền

Thích Đồng Quảng: tiểu luận:Tầm quan trọng về việc tin Phật Pháp Tăng trong quá trình tu tập phát khởi tịnh tín Đại Thừa

A. DẪN NHẬP Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy “tín vi đạo nguyên công đức mẫu”, nghĩa là đức tin là mẹ đẻ của các công đức lành. Niềm tin là nền tảng đầu tiên để cho chúng sanh từ đó có thể hướng trọn tâm thành và quyết chí dấn thân trên con… Continue reading Thích Đồng Quảng: tiểu luận:Tầm quan trọng về việc tin Phật Pháp Tăng trong quá trình tu tập phát khởi tịnh tín Đại Thừa