VAN TAC BACH

VĂN GIỚI THIỆU TRAI PHẠN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bữa cơm thanh tịnh chút lòng thành

Xin cúng dường chư hàng giả an cư

Nguyện cho Phật Pháp trường lưu mãi

Ánh đạo chan hoà khắp nhân sinh.

Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư đại đức Tăng trong Ban Chức Sự hạ trường chùa…

Kính thưa chư vị hành giả cấm túc an cư

Kính bạch thiền đường đại chúng

Hôm nay, là ngày …… tháng …………năm……… có quý Phật tử đồng câu hội về hạ trường chùa…, thành tâm hiến cúng dường phạn thực trai duyên lên cho Chư Tôn Thiền Đức. Hồi hướng công đức này cầu nguyện kỳ siêu cho hương linh:………………….và cửu huyền thất tổ của quý Phật tử nương nhờ công đức này mà sớm vãng sanh về miền Lạc Quốc. Đồng thời cũng hồi hướng công đức cúng dường này cầu nguyện cho Cha Mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả quý Phật tử được tăng phước tăng thọ, sở nguyện tuỳ tâm, kiết tường như ý. Chúng con kính trình lên Chư Tôn Thiền Đức và để cho hàng Phật tử được ân triêm công đức, chúng con thành kính cung thỉnh quý Ngài niệm danh hiệu Bổn Sư để chứng minh cho hàng Phật tử.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma Ha Tát.

Trên được Chư Tôn Thiền Đức niệm Phật chứng minh cho rồi, hàng Phật tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ hiện toạ đạo tràng Chư Tôn Thiền Đức tam bái (3 lạy).

A Di Đà Phật chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa chánh na đương vi xướng lễ và kính thỉnh thiền đường đại chúng đồng hộ niệm trong buổi cúng dường trưa hôm nay.

 

 

TRAI TĂNG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ơn cha lành cao như núi Thái

Nghĩa Mẹ hiền sâu tợ biển khơi

Dù cho đi trọn cuộc đời

Cũng không trả hết ân người sanh ta

Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư đại đức Tăng trong Ban Chức Sự hạ trường chùa…

Kính thưa chư vị hành giả cấm túc an cư

Kính bạch thiền đường đại chúng

Hôm nay, là ngày……tháng….năm…. có phật tử …… cùng nhau câu hội về chùa Phổ Đức thành tâm thiết lễ trai tăng. Hồi hướng công đức này cầu nguyện kỳ siêu cho hương linh…….. và cửu huyền thất tổ của quý Phật tử được siêu sanh về miền Phật quốc. Đồng thời cũng cầu nguyện kỳ an cho quý Phật tử được thân xu khương thới, mạng vị bình an, kiết tường như ý.

Vào giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh chúng con xin phép Quý Ngài cho Phật tử ………..đại diện trong gia đình kính dâng lên lời tác bạch.

Nam Mô A Di Đà Phật

Những lời Phật tử kính dâng

Ngưỡng mong Tôn Đức ai lâng chứng lòng

Từ bi ban bố đôi dòng

Chứng minh công đức cúng dường hôm nay

Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí kính của quý Phật tử.

Sau đây chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng chứng minh ban đạo từ cho hàng Phật tử được ân triêm công đức. A Di Đà Phật chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng.

 

 

Vang vọng đâu đây giọng nói thiền

Những lời pháp nhũ dứt trần duyên

Hình bóng chư Tăng là biểu tượng

Chúng sanh qui ngưỡng tạo phước điền

Trên được Chư Tôn Đức Ni đã từ bi hứa khả cho rồi và còn ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời pháp nhũ, chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. (3 lạy)

Nhât tâm đảnh lễ hiện toạ đạo tràng Chư Tăng Thiền Đức Tăng tam bái.

 

 

 

ĐÓN PHÁI ĐOÀN NHÀ GIẢNG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sáng (chiều) hôm nay, toàn thể Ni chúng hạ trường Phổ Đức chúng con vô cùng hân hoan được cung đón CTTĐ cùng tất cả quý nam nữ vừa trở về viếng thăm hạ trường. Chúng con thành kính cung thỉnh Quý Ngài vào trong khách đường để dùng thiền trà và xin mời tất cả Quý Phật tử vào trong giảng đường dùng nước giải lao. Nam Mô A Di Đà Phật.

TIỄN ĐOÀN

Nam Mô A Di Đà Phật

Một lần nữa toàn thể Ni chúng hạ trường Phổ Đức thành tâm bái tạ công đức của CTTĐ và cảm niệm công đức của Phật tử đã trở về viếng thăm hạ trường Phổ Đức của chúng con

Chúng con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho CTTĐ pháp thể khinh an, chúng sang dị độ và kính chùc Quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tuờng.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

CHÁNH ĐIỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đâu đây chợt thoáng sen hồng nở

Đón ánh tường huy rực lối về

Mưa rào phủ khắp lối quê

Đưa đường Tăng lữ đồng về An Cư.

Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức (chức vụ)

Kính thưa toàn thể Quý Phật tử!

Lại một mùa hạ nữa trở về, toàn thể Ni chúng hạ trường Phổ Đức chúng con vô cùng hân hoan được chiêm ngưỡng từ dung của Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử. Sự hiện diện của Quý Ngài là một niềm khích lệ lớn lao cho tinh thần tu học của chúng con.

Vào giờ này trước Phật tiền trang nghiêm chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức tác pháp cúng dường.

Nam Mô A Di Đà Phật

Vừa qua là những lời tác pháp cúng dường cùa CTTĐ đến với toàn thể Ni chúng hạ trường Phổ Đức chúng con. Sau đây chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư trụ trì kim Thiền chủ hạ trừơng Phổ Đức có đôi lời tri ân đến Chư Tôn Đức và gửi lời chúc đến quý Phât tử. Chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư trụ trì.

Sau khi tác pháp cúng dường xong chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức về khách đường để dùng thiền trà và xin mời quý Phật tử trở về giảng đuờng để dùng nước giải lao với hạ trường chúng con ngày hôm nay.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

GIẢNG SƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hoà Thượng Giảng Sư

Vào giờ này đạo tràng chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng quang lâm pháp toà để ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. Nam Mô A Di Đà Phật.

Xin mời toàn thể đạo tràng cùng chắp tay trang nghiêm để cung thỉnh Hòa Thượng và niệm danh hiệu Phổ Hiền.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hoà Thượng Giảng Sư

Kính bạch trên Quý Ni SƯ – Quý Sư Cô trong BCS hạ trường

Kính thưa cùng toàn thể thiền đường đại chúng

Kính lạy Tăng người thừa chí cả

Thay thế Tôn hoằng hoá đạo mầu

Tuỳ duyên hoá độ vô cầu

Làm Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh.

Trước khi vào thời thiết gĩang hôm nay chúng con xin được giới thiệu Hoà Thượng trước đạo tràng. Hiện diện trước chúng ta ngày hôm nay là Hoà Thượng (chức vụ) xin toàn thể đạo tàng cho một tràng pháo tay cung kính nhất để cung đón Hoà Thượng.

Vì muốn cho Phật Pháp được xương minh, Tăng gì được hưng thịnh nên Hoà Thượng đã gác lại mọi Phật sự mà trở về đậy ban bố cho chúng ta những lời pháp nhũ nhân mùa An Cư Kiết Hạ. vào giờ này tất cả chúng còn đã lắng lòng thuần tịnh để lắng nghe những giáo pháp ma Ngài sẽ ban rãi cho chúng con ngõ hầu lấy đó làm tư lương trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Chúng con thành kính cung thỉnh Hoà Thượng đi vào thời thuyết giảng hôm nay.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Cứ mỗi lúc hạ về hoa phượng nở

Tiếng ve kêu rộn rã thúc lòng ta

Mùa an cư ấy truyền thống Phật Đà

Cho hành giả trở về nơi kiết hạ.

Phổ Đức hôm nay trời vào hạ

Trong lòng hành giả thật hân hoan

Để chào đón Chư tăng cùng Phật tử

Cho tình pháp lữ mãi dâng đầy

Đây Phổ Đức mùa An Cư Kiết Hạ

Đón Chư Tôn Đức khắp từ xa

Chẳng quảng ngại đến thăm hàng ni trẻ

Cho động lực chúng con mãi vươn lên

Chùa Phổ Đức hạ trường thanh tịnh

Kiết giới an cư học hạnh lành

Thúc liễm trau dồi giới-định-tuệ

Rực rỡ huỳnh y chiếu sáng ngời

Thầy lại về ánh bình minh rực rỡ

Vạn vật reo mừng chiêm ngưỡng dung nhan

Phổ Đức hôm nay cung đón bước chân Thầy

Cho ánh sáng niềm an vui trở lại

Cứ mỗi lúc sen hồng phơi nắng hạ

Ve sầu kêu rỉ rả báo hè sang

Bao tâm hồn người con Phật hân hoan

Để chào đón mùa An Cư Kiết Hạ.

Mỗi lúc sen hồng phơi nắng hạ

Mưa rào rơi lả tả từ xa

Như là báo hiệu tăng Già

An Cư truyền thống Phật Đà dạy răn.

 

 

Bồ Tát đi vào đời

Như hoa nở khắp nơi

Trang nghiêm cho cõi thế

Ngát hương đẹp tuyệt vời

Mỗi năm trời vào hạ

Canh những trận mưa sa

Tiếng ve sầu rộn rã

Như thúc giục lòng ta

An Cư mùa kiết hạ

Ấy truyền thống Phật Đà.

Phượng hồng đua nở khắp nơi

Ve sầu báo hiệu hè ơi đến rồi

Chư Ni ở khắp mọi nơi

Cùng nhau một chỗ dồi trao lý mầu.

Lễ Vu Lan

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng Ban Chứng Minh Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang .

Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự và Ban Đại Diện Phật Giao các huyện thị thành trong tỉnh

Kính bạch Qúy Ni Trưởng Ni Sư Chư Tôn ĐứcTăng Ni trụ trì các tư viện –tịnh xá-tịnh thất-niệm phật đường trong và ngoài tỉnh

Kính thưa quy phat tử hiện diện

“Tiết thu sang lá vàng rơi lác đác

Hạt mưa ngâu rào rạt phủ giăng đầy

Mục Kiền Liên gương sáng mãi còn đây

Mùa Báo Hiếu ân sâu dày gợi nhớ”

Kính bạch chư Tôn Đức

Kính thưa quý liệt vị

Mỗi năm khi những làn gió thu se lạnh thổi về là báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại đến,làm người con phật cũng chạnh lòng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấnh từ thân. Tiếng chuông ngân nga trầm bỗng vang nhẹ vào cõi hư vô tịch tịnh như rót vào lòng chúng con niềm thổn thức thiết tha, báo hiếu trọng ân trong ngày Đại lễ. Noi gương hiếu hạnh của ngài Mục Liên Tôn giả, Ban Chức Sự hạ trường Phổ Đức chúng con long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan- Tạ Pháp- Dâng Y Ca Sa PL 2555 dl 2011. Đó chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay

GIOI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

“Hiện hựu nơi đây ngập nắng vàng

Huỳnh y rực rỡ ánh minh quang

Vườn thiền tỏa ngát hương giới đức

Tấm lòng hòa quyện tiếng chuông vàng”

Gio đây trong không khí trang nghiêm của buổi lễ thay lời Ban Tổ Chức chúng con xin được cung kính giới thiệu:…………

DÂNG HOA CÚNG DƯỜNG

“Đốt nén tâm hương kính khẩn nguyện

Nguyện noi gương hiều Mục Kiền Liên

Sắm sanh lễ vật hương trà quả

Đèn hoa bành mứt chủng phước duyên”

Để dâng cả trọn tấm lòng thành lên cúng dường Mười Phương Chư Phật và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức tạo thắng duyên lành trong ngày Đại lễ, sau đây thể theo chương trình là phần dâng lục phẩm cúng dường được thể hiện bằng tất cả tâm thành của các em oanh vũ phật tử Chùa Phổ Đức xin mời các em:……..

Tiếp theo xin mời đội dâng hoa tuần tự hướng về chư Tôn Thiền Đức kính dâng lên những đóa hoa thanh khiết cúng dường, xin mời các em thanh thiếu niên phật tử:……..

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức

Kính thưa quý phật tử

“Hoa lòng nở mừng ngày khánh tuế

Mỗi người trở lại núi tào khê

Nhớ ơn Phât tổ dày công tạo

Để lòng con dại biết lối về”

Chín mươi ngày an cư mỹ mãn, ba tháng hạ cấm túc viên thành. Để bày tỏ lòng tri ân sâu xa, sự chứng minh, sự hộ trì và ân giáo dưỡng của Ban Chứng Minh, Ban Trị Sự, Ban giam hiệu, Ban giáo thọ và quý nam nữ phật tử. Gio này xin mời toàn thể pháp hội cho phép ni sinh dâng lời mừng khánh tuế lên chư Tôn Thiền Đức. Xin mời ni sinh khóa 5 dâng lời tác bạch.

A Di Đà Phật

“An cư ba tháng đủ đầy

Công thành quả mãn phước dày tội tiêu

Pháp âm vang dội hải triều

Ba ngàn thế giới đốn siêu phật thừa”

Trong giờ phút trang trọng này, toàn thể chúng con đang ngưỡng vọng về chư Tôn Thiền Đức, những vị thầy cao cả để chuẩn bị đón nhận những dòng mưa pháp. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa……. ban đạo từ cho toàn thể Ni sinh chúng con được thấm nhuần pháp nhũ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa.

Nam Mô A Di Đà Phật

Vừa rồi là lời dạy dỗ cao quý của……., chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái

Nhất tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng chư Tôn Thiền Đức Tăng già tam bái

HOÀI NIỆM VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức

Kính thưa quý phật tử

“Vu Lan đến bao trái tim thổn thức

Vu Lan về hoa đào nở thân thương

Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chân thường

Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo”

Mùa Vu Lan đến làm khơi dậy trong lòng chúng ta bao tình cảm thân thương về Cha, về Mẹ. Quả thật trên thế giới này không có tình thương nào ấp ủ thiêng liêng thay cho tình thương của Cha Mẹ. Đừng vô tâm làm buồn lòng người, lỡ mai Cha Mẹ không còn long không hối tiếc ăn năn khi đã tròn chữ hiếu:

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

Để mai đây khi mất đóa hoa hồng

Không hối tiếc những ngày vui bên Mẹ.”

Trong giờ phút này xin toàn thể đạo tràng cùng lắng đọng tâm tư, tưởng niệm đến công ơn trời biển của Cha Mẹ qua lời Hoài niệm Vu Lam, xin mời ni sinh Diệu Minh

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức

Kính thưa quý phật tử

Gio đây là khoảng khắc thiêng liêng mà tất cả mọi người con Phật đều ước mong khi mùa báo hiếu trở về. Đó là giây phút được cài lên ngực áo những đóa hoa hồng tươi thắm để ý thức mình còn diễm phúc có Cha Mẹ bên cạnh

“Hồng vàng dâng Phật Pháp Tăng

Hồng đỏ dâng Mẹ Cha mừng Vu Lan

Hồng trắng xúc đdộng bàng hoàng

Con côi cút Mẹ lại càng xót xa

Hồng hường còn Mẹ mất Cha

Nép bên chân Mẹ lệ nhòa xót thương”

Xin mời đội đội cài hoa tuần tự tiến lên phía trước kính dang lên những đóa hoa hồng cài lên áo Chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể quý phật tử để tưởng niệm đến ân đức của hai đấng sinh thành.

Hoa hồng đỏ là niềm vui hy vọng

Được chở che dưới bóng mát Mẹ hiền

Trong vòng tay ấp ủ thiêng liêng

Mẹ còn đó như thiên thần hiện hữu

Màu hoa trắng tan thương buồn ủ rủ

Trên áo ai như nhắn nhủ đôi lời

Mất Mẹ rồi ta cảm thấy chơi vơi

Bao lẽ sống cuộc đời như lịm tắt

Lắng nhìn trên áo hoa màu trắng

Cõi trần gian nay vắng Mẹ hiền

Cúi đầu hướng vọng Phật tiên

Cầu cho Cha Mẹ sanh miền lạc bang”

(Hát bài Bông hồng cài áo)

DÂNG Y

Để tiếp tục chương trình đó là phần dâng y ca sa cúng dường trong ngày Vu Lan Báo Hiếu

Kinh bạch Chư Tôn Thiền Đức

Kính thưa quý phật tử

“Phước này còn phước nào hơn

Ca sa dâng đến Chư Tôn Tăng Gìa

Thiện nam tín nữ hiệp hòa

Cùng nhau câu hội về hạ trường dâng y”

Những đóa hoa hiếu hạnh đã được cài lên nguc của những người con Phật trong ngày Vu Lan Báo Hiếu giờ đây chúng con kính mo72itoa2n thể đạo tràng cùng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật tụng kinh Vu Lan để quý phật tử dâng y cúng dường

Chúng con kính cung thỉnh………………. duy na

Cung thỉnh:…………….duyệt chúng

TÁC BẠCH DÂNG Y

“Đây pháp y chúng con xin dâng cúng

Chút thiện duyên gieo chủng mảnh phước điền

Nguyện cầu Cha Mẹ trường miên

Hiện tiền an lạc nơi miền trần gian”

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đừc

Với ba tháng tịnh tu đạo nghiệp Qúy Ngài là những mảnh ruộng phì nhiêu chứa vô vàng công đức cho hàng phật tử gieo trồng hạt giống phước điền, xin Qúy Ngài vì lòng từ bi cho phật tử dâng lên những mảnh y giải thoát và vật phẩm cúng dường với mong ước hạt lành này sớm được đơm hoa cho phật tử bước lên đài sen giác ngộ.

Trân trọng kính mời phật tử:…………….dâng lên lời tác bạch

“Những lời bộc bạch kính dâng

Nương nhờ oai lực khắp cùng mười phương

Chứng minh công đức cúng dường

Đạo từ ban rãi thấm nhuần tâm con”

Vừa qua là lời tác bạch chân thành của phật tử………..đại diện cho tất cả quý phật tử phát tâm dâng cúng phap y để cho hàng phật tử được ân triêm pháp lạc. Giờ này chúng con đê đầu cung thỉnh……………..chứng minh ban đạo từ cho quý phật tử. chúng con kính cung thỉnh……………….

Nhất tâm đảnh lễ thập phương chư Phật chư tôn pháp chư hiền Thánh tăng Thường trụ tam bảo tam bái.

TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Tọa-Chư Đại Đức Tăng.

Kính bạch quý Ni Trưởng-Qúy Ni Sư-Chư Tôn Đức Ni.

Trong suốt buổi sáng hôm nay, tại hạ trường Phổ Đức chúng con đã diễn ra Đại lễ dâng Y Ca Sa, Vu lan hoài niệm, Tạ Pháp. Đượcsự chứng minh của Chư Tôn Đức, buổi lễ đến đây đã thành công tốt đẹp.chúng con thay lời Ban Tổ Chức cùng toàn thể Ni chúng, chúng con xin thành kính tri ân đến Chư Tôn Đức. Cầu nguyện hồng ân Tam Ba3ogia hộ cho Chư Tôn Đức sac thân kiên cố, đạo nhãn viên minh, Phật sự viên thành. Xin cảm niem cong đức quý Phat tu đã trở về tham dự đông đảo, xin kính chuc quy Phật tử thân tam thường lạc, van su cát tường, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Buổi lễ đến đây xin được khép lại.Chúng con cúng cung thỉnh Chư Tôn Đức khởi thân hồi hướng.

Ban nghi lễ cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni hồi quy khách đường.

LỜI THOẠI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT DÂNG Y CASA-TẠ PHÁP TRƯỜNG HẠ CHÙA VĨNH TRÀNG

1/NIỆM PHẬT CẦU GIA HỘ

2/THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH

3/TUYÊN BỐ LÝ DO:

Hương ngát trầm xông khắp đạo tràng

Mừng ngày thắng hội lễ vu lan

Trải bao thế hệ bao mùa hiếu

Gương sáng muôn đời đẹp thế gian

Hằng năm, cứ mỗi độ thu sang, lá vàng rơi lác đác, vào ngày rằm tháng bảy, ngày chư Phật hoan hỷ, cũng là ngày tự tứ của chư Tăng Ni, sau ba tháng an cư tu tập. Với truyền thống ngàn năm của Phật giáo. Vu lan là một thắng hội. Vì đây là lễ hội thù thắng, về cả hai phương diện, tâm linh và đạo đức. Mùa vu lan, mùa báo hiêu đã ăn sâu vào tâm trí, trở thành dòng máu tuần hoàn, hòa cung từng nhịp đậpcon tim trong cơ thể của mỗi người Việt Nam chúng ta. Và ngày lễ Vu Lan nghiễm nhiên đã trở thành ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam, với tinh thần quý trọng ân nghĩa

Trọn nghĩa ân thâm nét sử vàng

Bút hoa tô thắm rạng nghìn trang

Mục Liên gương hiếu soi kim cổ

Tỏa sáng nghìn thu ánh đạo vàng

Kính bạch quý ngài ! Vâng theo lời Phật dạy, noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tơn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây, dưới mái chùa Vĩnh Tràng cổ kính này, gọi lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi cao cả, thứ đến dâng cúng hiện tiền tăng, vì  nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ, sau nhờ quý ngài nhất tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ nội ngoại tông thân. Cha nhiểu nhiều kiếp của chúng con, nương nhờ oai lực này mà xa rời đường dữ sanh vê õi lành. Cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, biết nương tam bảo. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.

4/ PHÁT BIỂU KHAI MẠC VU LAN

Kínhbạch quý Ngài !

Kính thưa quý Phật tử!

Với truyền thống tri ân và báo ân trong ngày Vu lan báo hiếu, truyền thong hài hòa một cách tốt đẹp sâu sắc, với truyền thống đạo đức ngàn lời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy. Hôm nay,ngày 10 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Đạo tràng an cư Chùa Vĩnh Tràng. Long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan dâng y Casa và Tạ pháp. Vào giờ này, chúng con thanh kính cung thỉnh HT. Thích Huệ Minh- Trưởng BTS kiêm Trưởng BTC lễ dâng y casa và Tạ pháp – khai mạc lễ Vu Lan

5/DÂNG HOA CÚNG DƯỜNG

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Kính thưa quý Phật tử!

Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác

Mưa trên xác phượng báo mùa thu

Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm

Thâm ân nguồn cội chớ không nguôi.

Để dâng trọn cả tấm lòng thành, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức. Tạo thắng duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan Báo hiếu. Sau đây, thể theo chương trình là phần dâng hoa cúng dường, se được thể hiện với tấ cả tấm lòng thành của các emđoàn sinh viên Phật tử. Xin trân trọng kính moi cac em trong đoàn dâng hoa. Lên cúng dường chư tôn đức.

(Nhạc: Lên Chùa Dâng Hoa)

6/LỄ KHÁNH TUẾ TẠ PHÁP:

Rằm tháng bảy ngày tăng thọ tuế

Ay là ngày khánh tuế tỳ kheo

Bồ đề pháp chủng hằng gieo

Được thêm tuổi đạo nương theo tăng già

Kính bạch chư tôn đức!

Sau ba tháng an cư tu tập, chư tăng chúng con đượ tắm mình trong dòng sữa pháp ngọt ngào của quý ngài truyền trao, chúng con nguyện lấy đó làm tư lương trên lộ trình tấn tu tam vô lậu học, để tạo dựng hải đảo vững chắc cho tự thân. Với ân đức cao cả đó, chúng con không biết lấy gì để đền đáp. Gio đây, chúng con chỉ biết phủ phục trước quý ngài, để chúng nói được nói lên lời tri ân sâu sắc nhất. Thể theo chương trình, trân trọng kính mời ĐĐ. THÍCH ……………………, thay lời cho toàn thể hành giả an cư nơi đây, dâng lời tạ pháp khánh tuế chư tôn đức. Trân trọng kính mời ĐĐ.(chư tăng hành giả an cư đồng quỳ)

7/ĐẠO TỪ SÁCH TẤN:

Rằm tháng bảy ngày tăng tự tứ

Ba tháng cùng trú xứ tu hành

Xin người chỉ dạy đành rành

Lỗi lầm gây tạo tâm thành lắng nghe

Kính bạch chư tôn đức!

Qua những lời bộc bạch mà hàng chư tăng vhu1ng con đã trình bày,chúng con không làm sao  chuyển tải niềm tri ân sâu xa tột độ. Lại một lần nữa, chúng con chỉ biết vâng theo những lời giáo huấn sach tấn của chư tơn đức, để làm hành trang trên lộn trình tìm về bến giác. Gio này, chúng con thành khính cung thỉnh TT.THÍCH GIÁC NHÂN-TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP. Ban pháp ngử sách tấn cho chư tăng được ân triêm pháp lạc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa.

Cha mẹ ân thâm nghĩa đã đành

Tình thầy giáo dục thật tươi xanh

Cả hai ân đức nguyền báo đáp

Dù suốt kiếp người nguyện khắc ghi

Qua những lời sách tấn của Hòa thượng, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”. Chúng con đầu thành đãnh lễ cúng dường tam bái.  ( ĐẠI VÌ SƯ TRƯỞNG ÂN TAM BÁI ).

8/ HOÀI NIỆM VU LAN:

Ân cha lành cao như núi thái

Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi

Dù cho dâng trọn cuộc đời

Cũng không trả hết ơn người sanh ta.

Vâng, cha mẹ đã nhiều đêm thâu thức trắng, nuốt dòng lệ mặn, nhìn theo cánh chim bay hướng về chân trời xa thẳm, nơi con bươn chảy xứ người. Cha mẹ cũng đã từng nát dạ bầm gan khi con ngổ nghịch ngng tàn, cha mẹ cũng đã vì con mà phải chôn chân mình trong hố sâu tội lỗi, để cho con đầy đủ với người. Ôi tình h mẹ mênh mông quá, cao xa quá. Kính bạch chư tôn đức. Kinh thưa quý Phật tử. Để bày tỏ tấm lóng tri ân của những người con hiếu thảo. Đối với ân đức của cha và của mẹ, ba năm bú móm ẵm bồng, chín tháng cưu mang hoạn dưỡng. Xin chúng ta hãy cùng nhau lắng đọng tâm tư, hướng về hai đấng sanh thành, nghĩ nhớ thâm ân co cả và hằng mong báo đáp. Tiếp theo chương trình là Hoài niệm Vu Lan. Xin mời PT.Đức Mẫn – diễn đọc hoài niệm ân đức sinh thành.

9/ CÀI HOA HỒNG:

LỜI THOẠI CÀI HOA CHO CHƯ TÔN ĐỨC:

Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ

Nhớ về người che chở suốt đời con

Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng

Tìn mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ.

Cha mẹ sanh ta hình hài vóc dáng, để cho ta hiện hửu cõi đời này, còn Thầy ban cho chúng ta tình thương và đạo lý, ban cho chúng con giới thân huệ mạng, tu tập theo lẽ phải đường ngay. Để làm người kế thừa cho mai sau. Chúng con kính dâng lên Thầy đáo hồng vàng, màu ánh từ quang của bâc xuất trần thượng sĩ. Người không chỉ thương chúng con như mẹ cha, mà tình thương của người ban rãi khắp thế nhân, bao giờ cũng cống hiến tình thương vô nga đại bi để ban vui và cứu độ chúng sanh. Một đóa hồng vàng!

Kính dâng người chưa một lần làm mẹ

Như mẫu tử của tất cả chúng sanh

Tình bao dung ban pháp nhũ an lành

Con tắm mát trong tình thương rộng mở

Kính dâng người chưa một lần làm mẹ.

Không một lần gọi được tiếng mẹ ơi

Nhưng người vui với sứ mạng cứu đời

Độchúng sanh quay về trong nẻo đạo

Kính dâng người chưa một lần làm mẹ

Suối từ tâm rưới  mát cõi lòng con

Con nguyện cầu người mãi mãi bình an

Ân giáo dưỡng người ơi con tạc dạ.

LỜI THOẠI CÀI HOA CHO PHẬT TỬ:

Hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa

Chỉ đượm nồng hương sắc thể từ bi

Tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi

Xin giữ mãi mẹ ơi xin giữ mãi.

Kính thưa toàn thể quý Phật tử!

Từ lâu, hình ảnh hoa hồng không chỉ biểu tượng cho tình yêu của đôi lứa, mà nó còn là biểu tượng để nói lên tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. Vậy trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị dành trọn những hình ảnh tốt đẹp, một lòng thành kính hoài niệm về hai đấng sanh thành cao cả, người đã suốt cuộc đời thương yêu và che chở cho ta nên người, ôi! Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ, sẽ được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm, đượm sắc dịu dàng thiêng liêng cao ca, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên. Vì còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Đây chính là niềm vui lớn nhất \, quý giá nhất, trong một kiếp người. Vì thế xin quý vị hãy trân trọng giữ gìn.

Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.

Và thật không mai cho những ai đã sớm mất cha mất mẹ, sẽ nhận một đóa hoa màu trắng để cài lên ngực áo, tượng trưng cho sự bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương va niềm nhớ nhung da diết. .

Vì mất mẹ là mất cả bầu trời, và đây cũng là niềm đớn đau lớn nhất trong cuộc đời

Vì con còn mẹ là con còn diễm phúc

Con mất mẹ rồi như địa ngục trần gian

Cầm đóa hoa trên tay cài lên ngực áo, xin quý vị quán tưởng rằng. Trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh dịu hiền của mẹ,trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh nghiêm nghị của cha. Từng cánh hoa là từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi, hôm sớm tảo tần của cha của mẹ. Cha mẹ dù đã mất hay còn, nhưng người vẫn đang hiện hữu trong chúng ta, qua hơi thở, qua nhịp đập trái tim, qua dòng máu đỏ tươi, đang lưu thông trong huyết quản. Xin hãy cài hoa. Và một lần nữa,xin huong nguyện về cha về mẹ bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất. (nhạc Bông hồng cài áo).

10/LỜI THOẠI THỈNH TỤNG KINH VU LAN:

KÍNH BẠCH CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH.

KÍNH THƯA QUÝ PHẬT TỬ.

Vừa qua các tiết mục của chương trình được diễn ra một cách trang nghiêm và thành kính. Kính bạch quý ngài. Kính thưa quý vị. Dù chúng ta có nói gì nửa, cò làm gì đi nửa, cũng không nói hết được công ơn cao dày của cha.

Nhớ ân hoạn dưỡng mẹ cha

Đê đầu quy mạn tăng già chứng minh

Chỉ có tấm lòng thành kính, đó chính là đóa hoa lòng tinh khiết nhất, kết thành tràng hoa hiếu hạnh, mà chúng ta cung kính dâng lên cúng dường tam bảo, cúng dường mẹ cha trong mùa VU LAN BÁO HIÊU. Và chỉ có lời kinh vi diệu, mới thay lời muốn nói với cha mẹ. Vậy trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, đồng âm xướng tụng kinh Vu lan. Để hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ nhiều đờicủa chúng con được vãng sanh lạc quốc, cầu an cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ. Để chúng con có cơ hội báo đáp thâm ân trong muôn một. Kính thỉnh quý ngài đồng xướng tụng.

11/ LỜI THOẠI DÂNG PHÁP Y:

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Kính thưa quý Phật tử!

Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ nuôi mạng tinh thần kho nhọc. Ân đức ấy cao sâu khó tả, dù suốt kiếp người con trả vẫn chưa xong. Kính bạch chư tôn đức chứng minh. Chúng con kính nghe tổ quy sơn có dạy:

“sinh ra ta, tạo cho ta nên dóc hình ấy là do công ơn cha mẹ. Còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo lẻ phải đường ngay, tránh ác làm lành tu nhàn quả giải thoát. Đó là nhờ công đức của thầy tổ bổn sư. Thật vậy, công ơn sinh thân đã đành to lớn, nhưng ân giáo dưỡng lại càng lớn hơn. Vì quý ngài là hàng sứ giả của Như Lai, bậc thầy hướng đạo cho chúng con đi theo pháp xuất thế, tu hành liễu sanh thoát tử. ân đức ấy thật vô lượng vô biên. Chúng con biết lấy gì đền đáp cho cân. Hôm nay, nhân mùa Vu lan báo hiếu, bằng tất cả tấm lòng, chúng con noi gương tôn giả Mục Kiền Liên sắm sanh pháp y, đây là tín vật của chư Phật chiến thắng ma vương, đắc thành đạo quả, chút ít phẩm vật kính dâng lên cúng dường quý ngài, để bày tỏ tấm lòng chí thành chí kính,ngỏ hành đền đáp thâm ân tái tạo trong muôn một. Cúi mong quí ngài ai lân nạp thọ tùy  duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, xiển dương chánh pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại. thay mặt BTC, xin kính mời quý Phật , một lòng thành kính và trang nghiêm dâng phẩm vật, dâng lên cúng dường tăng chư tôn thiền đức tăng ni. (nhạc Dâng y ca sa).

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kinh Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính Thưa Quý Vị Đại Diện Các Cấp Chính Quyền

Cùng Toàn Thể Quý Nam Nữ Phật Tử.

Kinh Bạch Chư Tôn Đức, Kính Thưa Quý Liệt Vị.

“Mỗi độ thu sang rằm tháng bảy

Chiều xa lan nhẹ tiếng chuông chùa

Những ai là người mang ơn nặng

Điều vọng lòng thành, đón vu lan”

Thời gian cứ thắm thoát trôi qua, xuân đến, hạ đi, đông tàn, thu rụng. Rơi rớt đâu đây đôi mắt Mẹ buâng khuân buồn luyến nhớ và nữa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn. Thu lại về, không gian như huyền ảo, thời gian như dừng lại dễ xui khiến người ta chạnh lòng nhớ Mẹ khôn nguôi.

Mẹ là nguồn sống đầu tiên của nhân loại là nguồn cảm hứng bất tận co những thi nhân. Thơ viết về mẹ lời nào cũng đẹp, văn viết về mẹ bài nào cũng hay.

“Còn ai mót củi vườn sau

Còn ai bên cửa ngồi khâu chiếu tà

Bóng người giờ đã khuất xa

Vườn xưa đêm lạnh trăng tà còn in”

Nhà thậ vui, thật ấp áp tiếng nô đùa trẻ con tiếng hát ầu ơ mẹ. Xa mẹ rồi trăng nước cũng bơ vơ. Cạnh nhà hoang lạnh, tắt lịm tiếng cười, đêm trường giá buốt, năm canh quạnh quẽ.

“Năm ngoái khi còn mẹ

Trăng sáng ba gian nhà

Năm nay không còn mẹ

Trăng tan thành lệ sa”

Mái tranh nghèo xiêu dẹo, cảnh nhà côi cút đơn chiếc. Một tay mẹ tảo tần buôn bán nuôi con. Chiều dần buôn, khói chiều quyện chặt mái nhà tranh.

“tôi nhớ đôi khi tiếng gió chiều

Thổi qua làn khói mai tranh xiêu

Và trong tiếng nấc buồn tê dại

Mẹ đứng nhìn quanh tuổi phận nghèo”

Thời gian đã trải qua hơn hai mươi thế kỉ rồi mà tiếng mẹ vẫn không sao nói hết được. Bao nhiêu nhà thi nhân, bao nhiêu dòng mực đã cạn, bao nhiêu giấy đã khô van không nói tròn tiếng mẹ. bởi vì ngôn ngữ thì hữu hạn còn mẹ thì vô hạn.

Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Qúy Liệt Vị.

“ “

Những giọt lệ sầu thương xuất phát tự đáy lòng chí thành chí hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên đã ghi đậm vết son duyên khởi cho ý nghĩa lễ Vu Lan. Hôm nay mùa Vu lan ngày thiêng liêng của Cha Mẹ cũng là ngày của tất cả những người con hướng về Cha Mẹ cảm nhận những ân nghĩa tuyệt vời. để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, mùa quay về cội nguồn của những đứa con. Hôm nay một lần nửa chúng ta nhận ra chính mình biết thương Cha hiếu Mẹ, không chỉ hôm nay mà  suốt  cả cuộc đời. vì Cha Mẹ là chốn quê nhà, nơi cố hương là mảnh vườn đầu tiên là mầm non được đâm chồi nảy lộc. chúng ta trở về đây, trở về với nguồn sống đầutiên của vạn vật nhân sinh.

Với ý nghĩa thiêng liêng ấy, hôm nay ngày……………….. phật tử xa gần cùng bổn tự long trọng cử hành đại lễ vu lan PL 255…-DL 201…theo chương trình lễ như sau:

1.niệm phật cầu gia hộ

2.tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

3. dâng hoa chủ tọa đoàn

4.một phút nhập từ bi quan

5. Đọc ý nghĩa hoa hồng và lễ cài hoa hồng

6. cảm niệm về mẹ

7. ý nghĩa pháp y

8.tác bạch dâng y (Lễ dâng y)

9.đạo từ của chư tôn đức chứng minh

10. cảm tạ của ban tổ chức

11. hồi hướng- hòa mãn

 

“lắng lòng thanh tịnh tiếng chuông ngân

Đưa con an lạc quay hiếu tâm.”

Chư tôn đức Qúy Ngài đã bất từ lao nguyện chẳng ngại đường xá xa xôi chỉ nghỉ về tình linh sơn cốt nhục một thời gieo duyên nơi linh thứu sơn mà trở về đây để chứng minh cho buổi lễ Dâng Y của chúng con, trên bàn chứng minh chúng con xin cung kính giới thiệu…………………………..

Thay lời cho ban tổ chức chúng con cảm niệm thâm ân về sự hiện diện của Chư Tôn Đức và Qúy vị lạnh đạo Chính Quyền các cấp quý vị đã đáp lại lời mời của ban tổ chức chúng tôi đến để tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi được hân hạnh đón tiếp ông……………………………….

Đến tham dự cho buổi lễ dâng cúng Pháp Y hôm nay có chư Thiện Tín Nam Nữ Phật tử gần xa cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay xin trân trọng gioi thiệu chung.

Để tiếp theo chương trình là dâng hoa chủ tọa đoàn………………………..

“hoa nở rạng ngời nơi đất tâm”

Đây cành hoa hồng tươi thắm

Đây cành hoa trắng tinh khôi

Kính dâng lên mẹ đóa hồng

Thắm tươi dào dạt mênh mông biển trời

Kính bạch chư tôn đức kính thưa quý liệt vị.

Trong cuộc sống bình yên của chúng ta ngày hôm nay đã đánh đổi biết bao xương máu của các vị anh hùng dân tộc, máu của họ đã tô đậm lên màu cờ tổ quốc, xương của họ đã nối lien hai bờ Bắc Nam và để tưởng nhớ lại công ơn của các vị thánh tử đạo, họ đã hy sinh vì đạo pháp vì dân tộc chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng đứng lên để dành một phút nhập từ bi quán tri ân.

“dĩ cốt nhục, tiếng giang san

Vạn cổ danh truyền liệt địa

Dũng băng ca, bồi lãnh thổ

Thiên thu quyết chí nam thiên”

Một phút nhập từ bi quán đã qua, cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa.

Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác

Mưa trên xác phượng báo mùa thu

Vu lan thắng hội hoa hồng thắm

Thâm ân nguồn cội nhớ khôn nguôi.”

Để tiếp theo chương trình là tuyên đọc ý nghĩa hoa hồng.

Hiếu đạo xưa nay vốn là đạo lý mà con người ở thời đại nào cũng chú trọng, học thuyết nào cũng đề cao, Tôn Giao nào cũng nói đến Dân Tộc nào cũng lấy nó làm bài học vở lòng cho thế hệ cháu con của mình. Vì thế mà ta không lạ khi đó cũng là một mãn nội dung lớn trong nền đạo lý dân tộc Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung. Đức Phật có dạy :”Cha,mẹ hiện,tiền như Phật tại thế, ta có hai đức Phât trong nhà mà ta nào hay biết. do đó phải hết lòng kính Cha thờ Mẹ, đừng vô tâ, làm buồn lòng người, lỡ một mai cha mẹ không còn, và lòng không hối tiếc ăn năn khi đã tròn chữ hiếu:

“ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không

Để mai đây khi mất đóa hoa hồng

Không hối tiếc những ngay vui bên mẹ

Để tiếp theo chương trình là tuyên đọc ý nghĩa về Mẹ, xin mời pt…………………………………….

“kính lạy tăng nghiêm trì giới luật

Người dẫn đường con thoát tử sanh

 

“những bước chân đi khắp mọi miền

Đạo từ lưu chuyển khắp nhơn thiên

Ta bà cửu trụ ngôi tăng bảo

Tứ chúng nương về tạo phước duyên”

Thật vậy, hình ảnh chư tăng qua chiếc y vàng giải thoát, qua nhịp bước khoan thay là biểu hiện cho chân lý tuyệt vời của tấm lòng vô ngã vị tha của giáo lý Phật đà. Những tấm lòng đó còn thể hiện qua vai trò tăng bảo tại thế gian, nơi mà chúng sanh nương tựa để tìm về chân lý giải thoát và gieo trồng phúc điền lợi lạc. để Phật tử hiểu được rõ ý nghĩa huyền diệu về báo vật ba đời của chư Phật, chúng con cung thỉnh đại đức………………..tuyên đọc ý nghĩa pháp y, nhân ngày lễ Vu Lan này, thành kình cung thỉnh đại đức.

Để tiếp theo chương trình là tuyên đọc tác bạch dâng cúng pháp Y.

“nếu hư không có tiếng gió rì rào

Thì đạo Phật sẽ dạt dào những pháp âm vi diệu

Nếu ngoài kia rừng vẫn còn xanh lá

Thì đạo Phật sẽ mãi mãi vĩnh hằng với thời gian”

Xin mời Phật Tử…………dâng lên chư tôn đức lời tác bạch dâng pháp Y. Xin mời PT.

Kính bạch chư tôn đức vừa qua là lời tác bạch chân thành của hàng phật tử chúng con, để phước báo của chúng con được viên mãn tròn đầy, cúi mong chư tôn đức từ bi mẫn nạp, và ban cho hàng phật tử chúng con đôi dòng mưa pháp để chúng con làm hành trang trên bước đường tu nhân học phật sau này.

Chúng con một dạ chí thành cung thỉnh ĐĐ: ………..vì thương xót hàng PT chúng con như những tên cùng tử đang khát cầu giáo pháp mà ban bố chon chúng con đôi dòng pháp nhủ. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức.

“Hạ tàn hoa lá đổi thay

Thu về lộng gió hương bay ngát rừng

Vu lan – Tự tứ đón mừng

Ngày xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi”.

CẢM TẠ BAN TỔ CHỨC

Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa các cấp chính quyền sở tại cùng đoàn thể chư Phật tử, trãi qua gần một tiếng rưỡi đồng hồ hành lễ, mặc dù chúng con đã hành theo luật theo pháp hết sức mình, nhưng vẫn không sao tránh khỏi những sai sót, chúng con cúi đầu đãnh lễ sám hối cúng chư tôn đức, xin quý Ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã hết lóng ủng hộ cùng chư Phật tử đã cùng chúng tôi chung vai góp sức, kẻ công người của trợ duyên cho buỗi lễ Vu Lan sáng nay được viên mãn. Giờ đây pháp sự cũng viên thành nhờ sự chứng minh của chư tôn đức và sự hội trì của quý vị, thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi kính mời quý vị các cấp lãnh đạo các cấp chính quyền trở về khách đường dùng bữa cơn đạm bạt cùng Ban Tổ Chức. Và chúng con cung thỉnh ĐĐ………………làm sám chủ khởi xướng lễ kinh hành dâng cúng pháp Y vào sáng nay, chúng con xin cung thỉnh đại đức. Ban chung cổ cho ba hồi chuông trống bát nhã đễ cữ hành đại lễ.

Hồi Hướng

Chương Trình Lễ Vu Lan Chính Thức PL : 2556

Ngưỡng bái bạch …….hôm nay ngày…tháng…năm…Chùa….long trọng tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu, để bày tỏ tấm lòng hiếu kính của những người con Phật. Giờ nay đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chun1ng con thành tâm cung thỉnh …quang lâm đạo tràng chứng minh và cử hành khóa lễ hôm nay.

Ba hồi chuông trống bát nhã cử hành cung nghinh chư tôn đức quang lâm.

(Sau khi chư tôn đức quang lâm, MC cung thỉnh chư tôn đức an vị vào các vị trí đã sắp xếp ).

Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni, kính mời toàn thể đại chúng an tọa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Kính bạch trên….chứng minh.

Kính thưa….

Trước khi đi vào buỗi lễ chính thức, cho phép chúng con được thông qua chương trình lễ như sau:……………

 1. Niệm Phật cầu gia hộ.
 2. Phút tưởng niệm tứ trọng ân.
 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
 4. Diễn văn khai mạc lễ Vu Lan.
 5. Dâng hoa cúng dường chư tôn đức.
 6. Hoài niệm Vu Lan.
 7. Ý nghĩa cài bông hồng.
 8. Dâng vật phẩm cúng dường.
 9. Đạo từ của chư tôn đức chứng minh.
 10. Cảm tạ – Hồi hướng.
 11. Niệm Phật cầu gia hộ:

Giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể đại chúng khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ.

 1. Phút tưởng niệm Tứ Trọng Ân:

Để tưởng nhớ công ơn của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của Thầy tổ, công ơn các vị thánh tử đạo đã dâng trọn đời mình cho đạo pháp được trường tồn, và để tưởng nhớ công ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi nấng chúng ta nên người, đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn vạn loại chúng sanh.

Tưởng nhớ đến các vị tiền bối hữu công, tưởng nhớ đến các vị đã vì quốc vong thân cho đất nước hòa bình hoạnh phúc.

Vào giờ này, chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể đại chúng lắn đọng tâm tư, nhất thâm tưởng niệm, một phút mặt niệm bắt đầu…..

Phút mặt niệm đã qua cung thỉnh chư tôn đức cung quý Phật Tử an tọa.

 1. Tuyên bố ly do – Giới thiệu thành phần tham dự:

Kình bạch chư tôn thiền đức

Kính thưa toàn thể quý Phật tử

Trung nguyên ngày hộ vọng Vu Lan

Bến giác chiều thu Ánh Đạo Vàng

Những ai là kẻ mang ơn nặng

Đều vận lòng thành đón Vu Lan.

Mỗi năm, cứ gần đến trăng tròn tháng 7 âm lịch và cũng là ngày cuối mùa hạ, bắt đầu thu sang, lá vàng rụng xuống, lá xanh mọc lên, bông hoa và lá bắt đầu chớm nở, sau một mùa oi bức của cái nắng mùa hè. Thời tiết thay đổi, lòng người cũng đổi thay đề chuẩn bị đón lễ Vu Lan về, đó là mùa báo ân cha mẹ. Lễ Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa, có Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ ngài thoát chốn địa ngục khổ sở mà suốt cả mấy nghìn đời Đức Phật đã lấy đó làm gương để lại cho hàng Phật tử noi theo. Nhưng bây giờ ngày lễ Vu Lan không còn là mộtđặc thù riêng của người Phật tử, mà là nghĩa vụ thiêng liêng cho tất cả mọi người. Từ các thánh hiền, đến người thường dân, đã là con người thì ai cũng có cha, có mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của mỗi người con. Tình thương của cha mẹ đối với con là thứ tình thương tuyệt vời, không bút nào tả xiết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. do đó, báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất, mà không nghĩa vụ nào bằng.

Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý vị, với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa Vu lan báo hiếu, truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày………………….bổn tự chùa………….long trọng tổ chức đại lễ vu lan với nhiều nghi thức phong phú, nhằm dâng lên cúng dường tam bảo.

Báo đền ơn nghĩa tổ tiên và công ơn cao trọng của những những đấng sanh thành, đó chính là lý do của chương trính buổi lễ hôm nay.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con thật vô cùng hân hoan và xúc động thành kính giới thiệu sự chứng minh của……………..

Chúng tôi cũng vinh hạnh được đón tiếp và giới thiệu sự hiện diện của………………..

4.Diễn Văn Khai Mạc Lễ Vu Lan

Kính bạch Chư Tôn Đức.

Kính thưa quý Phật tử,

Vu lan đến bao trái tim thổn thức

Vu lan về hoa đạo nở thơm hương

Vu lan ơi nét đẹp thật chơn thường

Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo.

Giờ phút này trong niềm hân hoan của mọi người con Phật trong ngày vui hiếu hạnh. dưới sự chứng minhcu3a chư tôn đức và sự tham dự đông đảo cùa chư vị quách quý và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần. chúng con thành tâm cung thỉnh ……tuyên đọc diễn văn khai mạc đại lễ Vu Lan.

5.Dâng Hoa Cúng Dường Chư Tôn Đức:

Đây là những đóa hoa hồng của tình thương va sự sống

Đây mùa Vu lan hiếu hạnh của muôn đời

Đây hương lòng thơm ngát khắp nơi nơi

Đây ánh đạo sáng ngời trong lịch sử

Đđể thể hiện niềm hân hoan và hiếu kình của người con Phật trước sự chứng minh cua chư tôn đức trong buổi lễ hôm nay, Phật tử chúng con xin được dâng lên quý ngài những lãng hoa tươi thắm để cúng dường…(hát hoặc mở nhạc dâng hoa)

6.Hoài Niệm Ngày Vu Lan:

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa quý Phật tử,

Ơn cha lành ca như núi thái

Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi

Dù cho  dâng hết một đời

Cũng không trả được ơn người sanh ta.

Vâng! Cha mẹ đã nhiều đêm thâu, thức trắng nuốt dòng lệ mặn, nhìn theo cánh chim bay về một phương trời xa thẳm, nơi con đang bươn chải xứ người, cha mẹ cũng đã từng nát dạ bầm gan khi  con ngỗ nghịch ngang tàn, cha mẹ cũng đã vì con mà phải chôn chân mình trong hố sâu tội lỗi, để cho con đầy đủ với người. Ôi! Sự hy sinh ấy quả thật vô bờ vô bến. cha và mẹ là hai thể xác nhưng cùng chung một tâm hồn, người đã hóa thân thành một vị thần tiên, đã mang lại cho chúng con tất cả những gì trong cuộc sống.

Kính bạch chư tôn đức.

Kính thưa quý Phật tử,

Để bày tỏ tấm lòng tri ân của những người con hiếu thảo, xin toàn thể đại chúng hãy lắng đọng tâm tư, tưởng niệm về cha về mẹ qua bài”hoài niệm ngày vu lan” do Phật tử…………. diễn đọc.

7.Ý Nghĩa Cài Hoa Hồng:

Kính bạch chư tôn đức.

Hoa hồng thắm màu huỳnh y rực rỡ

Nhớ về người che chở suốt đời con

Dù hôm nay con khoát áo nâu sòng

Tình mẫu tử con vẫn hằng ghi nhớ

Giờ đây, những đóa hoa hồng vàng tươi thắm, được tương trưng cho sự giãi thoát thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý. Với chiếc áo nâu sòng chịu sương chịu gió, quý Ngài đã thầm dâng tặng cho đời biết bao hạnh phúc, cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, quý ngài đã âm thầm trả ơn cho cha, cho mẹ vô cùng quý giá.

Hôm nay, mùa báo hiếu lại về, chúng con xin được mạn phép cài lên chiếc huynh y của quý Ngài một đóa hoa hồng màu vàng thắm, để một lần nửa cảm nhận sự vô bie6b trong tình thương của cha của mẹ như tình thương vô ngại mà quý ngài đã từng ban rãi cho vạn loài chúng sanh.

Kính thưa toàn thể quý Phật tử.

Nay là ngày vu lan báo hiếu, ngày hướng trọn về cha về mẹ. vậy chúng ta hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với cha mẹ, dù đó chính là tinh thần hoài niệm. chúng tơi xin được cài lên áo quý vị một đóa hoa hồng tươi thắm để quý vị được sống trọn niềm vinh hạnh của một người con còn mẹ, hoặc một đóa hoa hồng trắng để quý vị nhớ rằng mình đã mất mẹ, còn và mất một cái gì đó lớn lao nhất trên đời, mất hay còn cả một bầu trời thương yêu dịu ngọt, đã sưởi ấm, un đúc chúng ta nên người, tiếng hát ầu ơ của mẹ đã ru chúng ta trong những ngày xa xưa ấy giờ như vang vọng lại bên tai.

À ơi! Con ơi con ngủ cho ngon,

Mẹ còn thao thức cho con giấc nồng.

Cha mẹ không những đã hy sinh một phần máu thịt cho con mà còn tốn hao biết bao mồ hôi nước mắt để cưu mang cho con nên người. thật là một sự hy sinh cao cả vô bờ bến mà không có mot thứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so  sánh được.

Trong giờ phút thiêng liêng này, quý vị hãy dừng lại đoạn đường mình đang đi, nhìn lại bóng dáng mình đây,huyết nhục thâm tình của mẹ đang trôi dạt muôn phương theo dấu chân của các con, dẫu cho chân mẹ đang nhịp nhàng trong dòng máu hiện tại, tuy cách nhau vạn dăm nẻo đường. trong giờ phút này, hãy chọn cho mình một màu hoa đỏ thắm, màu huyết nhục thâm tình kết lại buồn tim, kết lại dòng máu xưa chảy về tim mẹ.

Đó là những nỗi niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời của những người con còn có mẹ. và hãy cài lên ngực áo một đóa hòng trắng để mãi tỏ lòng hiếu thảo với mẫu thân.

Giờ này quý vị hãy hướng về gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, nhìn thẳng vào bòng dáng mẹ hiền, mà hãnh diện chọn cho mình một màu hoa thich hợp để cài lên chiếc áo Vu lan.

Đây là chiếc áo vu lan canh hoa tưởng mẹ, xin gởi đến quý vị, hãy chấp tay thương nhớ dâng lên, màu trắng đó, màu hồng đây, đều là tình thương dành cho mẹ. tất cả hãy một lần phủ nhục ăn năn những lỗi lầm đã gây  thương tích trong tim mẹ, đã một lần làm mắt mẹ sầu vơi.

Hồng vàng, dâng Phật Pháp Tăng

Hồng đỏ, dâng mẹ cha mừng vu lan

Hồng trắng, xúc động bàng hoàng

Con côi cút mẹ lại càng xót xa

Nép bên châm mẹ lệ nhòa xót thương.

Kính mời các em cài hoa lên chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng Phật tử.

(hát hoặc mở nhạc bông hồng cài áo)

8.Dâng Vật Phẩm Cúng Dường:

Nhớ xưa Đức Mục Kiền Liên

Nương nhờ tăng chúng cứu liền mẫu thân

Nay con sắm sanh lễ phần

Kình nhờ tăng bảo từ tâm chú nguyền.

Giờ đây, kính mời quý phật tử kính cẩn dâng lên những phẩm vật cúng dường chư tôn đức để hồi hướng công đức về cho cha mẹ. (nếu dâng y thì đọc kệ hoặc mở nhạc dâng y hoặc tụng sám vu lan)

9. Đạo Từ Của Chư Tôn Đức Chứng Minh:

Chư tôn đức ngàn lần cao quý

Thay phật tuyên dương pháp diệu huyền

Là phước điền cho muôn loại gieo duyên

Là mô phạm cho nhơn thiên cung kính

Giờ phút này, toàn thể đạo tràng phật tử chúng con đang lắng lòng thanh tịnh hướng về chư tôn đức. chúng con thành kính cung thỉnh………………..ban đạo từ đến cho toàn thể đạo tràng phật tử chúng con được thấm nhuần lợi lạc.

 1. Cảm tạ- Hồi hướng:

Hôm nay dự lễ vu lan

Thương cha, nhớ mẹ,lệ tràn trong tim

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa quý phật tử

Trãi qua hơn một tiếng đồng hồ, dưới bóng mát của ngôi già lam…..yêu dấu. được sự hộ niệm của mười phương chư phật, sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, chúng con đã được tắm mình trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đậm chất liệu ngọt ngào, dịu mát về công cha nghĩa mẹ.

Trước thâm ân cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm ân chư tôn thiền đức tăng ni đã không quản gian lao khó nhọc, vì lòng thương tưởng đối với những người con thơ dại mà quý ngài đã quang lâm về đây để chứng minh cho buổi lễ, sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao để cho hàng phật tử chúng con được làm tròn câu hiếu đạo trong mùa lễ hội vu lan.

Chúng tôi cũng xin niệm ân đến quý cấp chính quyền, chư vị quach quý, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã dành thời gian quý báu trở về đây cùng với chúng tôi để cùng cất cao tinh thần hiếu nghĩa.

Chúng tôi hết lòng tán thán đạo tâm và hiếu tâm đến với những trái tim thầm lặng của quý phật tử cùng quý thân hữu gần xa đến phát tâm cúng dường, ủng hộ về tịnh tài, tịnh vật và công sức để cho buổi lể hôm nay được thập phần viên mãn.nguyện cầu mười phương chư phật, gia hộ cho chư tôn đức tuổi thọ miên trường, để mãi là bóng cây che mát cho hàng phật tử chúng con trở về nương tựa tu tập.

Kính chúc quý cấp chính quyền, chư vị khách quý luôn đầy đủ sức khỏe để hoàn thành tốt mọi việc và luôn gặp nhiểu điều tốt lành trong cuộc sống.

Kính chúc quý phật tử xa gần, đạo tâm kiên cố,luôn tinh tấn dõng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai.

Và trong quá trình diễn ra buổi lễ chác không sao tránh khỏi những điều thiếu xót kính mong quý ngài và quý vị niệm tình hoan hỹ cho.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Lễ vu lan báo hiếu tại chùa……………đến đây đã trọn phần công đức, cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành phật đạo.

-.-.-.-ĐẠI LỄ HÒA MÃN-.-.-

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN CHÍNH THỨC PL:2556

Ngày…/…Nhâm Thìn(…/…/…….)

 1. Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chánh điện
 2. Niêm hương bạch phật
 3. Niệm phật cầu gia bị
 4. Tuyên bố lý do
 5. Giới thiệu thành phần tham dự
 6. Một phút hoài niệm công ơn của cha mẹ
 7. Diễn va7n vu lan Pl 2556
 8. Lời cảm niệm 2 đấng sanh thành
 9. Phát biểu của chính quyền
 10. Đạo từ của Hòa thượng chứng minh
 11. Lễ cài hoa hồng
 12. Lời cảm tạ của ban tổ chức
 13. Nghi thức khóa lễ vu lan

—…000…—

*     Lời thỉnh:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Cung kính bái bạch trên hòa thượng chứng minh.

Kính ngưỡng bạch chư tôn thượng tọa, Đại đức tăng- ni

Hôm nay ngày… tháng 07 năm nhâm thìn, nhằm ngày… tháng…năm… hòa chung trong không khí hân hoan của người con phật, chùa………..chúng con long trong tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu, để thể hiện tấm lòng hiếu kính của người con phật đối với công ơn danh thành của cha và mẹ. giờ đây, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tinh. Chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài từ bi hoan  hỷ quang lâm Đại Hùng Báo Điện để chứng minh và tác lễ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tat Ma Ha Tát

(trên chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ cho rồi,chúng con thành kính lễ thỉnh quý Ngài tam bái.cử ba hồi chuông trống bát nhã).

*Sau khi ổn định đạo tràng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính bái bạch trên hòa thượng chứng minh.

Ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tọa, đại đức tăng- ni

Kính thưa chư vị khách quý, cùng đồng bào phật tử gần xa.

‘hạ tàn hoa lá đổi thay

Thu lộng gió hương bay ngát rừng

Vu lan tự tứ đón mừng

Mùa xuân phật giáo tưng bừng khắp nơi.

Hôm nay ngày….tháng 07 năm nhâm thìn, nhằm ngày …tháng… năm…hòa chung trong khong khí hân hoan của người con phật, mùa vu lan báo hiếu pl 2556 lại trở về chùa…………. Long trọng tổ chức bằng tất cả chân thành, nhằm dâng lên cúng dường những đấng sanh thành và báo đền ân nghĩa tổ tiên cùng ân nghĩa quá vãng.

Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình của buổi lễ sáng hơm nay như sau:

 1. Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lân chánh điện.
 2. Niêm hương bạch phật
 3. Niệm phật cầu gia bị
 4. Tuyên bố lý do
 5. Giới thiệu thành phần tham dự
 6. Một phút hoài niệm về công ơn của cha và mẹ
 7. Diễn văn vu lan pl 2556
 8. Lời cảm niệm 2 đấng sanh thành
 9. Phát biểu của chính quyền
 10. Đạo từ của hòa thượng
 11. Lễ cài hoa hồng
 12. Lời cảm tạ của ban tổ chức
 13. Nghi thức khóa lễ vu lan

1.NIỆM PHẬT CẦU GIA BỊ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý phật tử, trong giây phút hiện thể này, hương trầm đang quyện tỏa,tâm thành hiều kính của những người con phật đang kết thành áng mây Hoa Tâm Ngàn Đóa. Dưới sự chứng minh của mười phương chư phật, chư đại bồ tát chư long thiên hộ pháp, chư hiền thánh tăng, và sự hiện hữu gia ân của hồn hiên sông núi, hồn thiên của bao anh hùng liệt sỉ đã hy sinh cho độc lập đất nước, bao anh linh thánh tử đạo  vì đạo pháp quên mình. Hiện đang sinh ngự về đây!vậy chúng con thành tậm cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh và mời toàn thể quý phật tử đồng khởi thân trang nghiêm để niệm phật cầu gia hộ.

NAM MÔ BÔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lần)

Cung thỉnh chư tôn thiền đức an tọa và kính mời quý phật tử đồng ngồi xuống

2.TUYÊN BỐ LÝ DO:

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Kính bạch trên hòa thượng chứng minh

Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng-ni

Thưa toàn thể quý hiện hữu nam nữ phật tử

‘mỗi độ thu sang lá rụng vàng

ấy mùa báo hiếu lễ vu lan

bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ

thổn thức tàn canh lá kệ tràn’

hằng năm, những chiếc lá vàng khẽ chao nghiêng trước gió như thồi gian gõ nhẹ vao lòng thì mùa vu lan báo hiếu lại về trên khắp mọi miền đất nước, và trong thời gian ấy từng đóa sen hồng như nét độ cho hương hoa, như nở rộ trên đôi môi trên ánh mắt của trẻ thơ và cho hương thơm co đọng lại cho mỗi người con đất việt, để rồi trong tận sâu thẫm cõi lòng của mọi người cảm thấy xuyến xao nhớ về nguồn cội.

thật vậy!

‘lại mùa báo hiếu trở về đây

Trăm nhớ ngàn thương ngúc nẻo mây

Gió lạnh xót nghe buồn một thuở

Mẹ cha lậng đậng dán hắt gầy’

Kính bạch quý ngài.

Thưa quý phật tử

Nhớ. về thâm ơn nguồn cội nhớ về công đức sanh thành và truyền thống uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc việt nam đã thấm sâu vào trong lòng máu và hơi thở của mỗi người con đất việt nói riêng cũng như người con phật chúng ta noi chung. Do đó, hôm nay mùa vu lan báo hiếu pl 2556 một lần nữa trở về nhằm khởi dậy ruyền thốn tốt đẹp của cha ông cùng thể hiện tinh thần báo đức thù ân, hiếu nghĩa vi tiên của một người con phật đạo tràng chùa hoa khai chúng con lonh trọng tổ chức đại lễ vu lan cài hoa hiếu hạnh thể hiện tấm loo2ng thành kính báo đức thù ân trong muôn một. và đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay.

 1. GIỚI THIỆU THÀNH CHỨNG MINH VÀ THAM DỰ:

Gio đây, dưới ánh hào quang của mười phương chư phật. trong màu huỳnh y giải thoát chư tôn thiền đức. chúng con vô cùng xúc động và vui mừng được sự chứng minh của quý ngài. Trước nhất chúng con xin được cung kính giới thiệu:

Hòa thượng…………………………………………chúng minh

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Và về tham dự cùng góp lời cầu nguyện cho buổi lễ hôm nay. Chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào đón quý nam nữ phật tử xa gần cùng về tham dự điều đó

Một lần nửa chúng con xin được thành kính đãnh lễ quí chư tôn đức và gửi lời cầu chúc an lành đến với toàn thể quí nam nữ phật tử-kính chúc buổi lễ hôm nay được thành công mĩ mãn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật

 1. Một phút hoài niệm về công ơn cha mẹ:

Để tỏa lòng tri ơn và báo ơn công đức cao dày của cha mẹ, và thâm ân giáo duo4ng của thầy tổ giờ đây chúng con cung kính hỷ thỉnh chư tơn thiền đức và quí thiện hữu phật tử hãy ngồi tại chỗ trang nghiêm hai tay chắp lại thành búp sen hồng để tưởng niệm về hai đấng sanh thành. Một phút tưởng niệm bắt đầu.

(mở nhạc: bài ơn nghĩa sanh thành ½ bài)

 1. Diễn văn vu lan pl 2556:

Mùa thu tự tứ vu lan

Kinh xưa phật dạy lời vàng thiết tha

Cha mẹ là phật tại nhà

Một lòng phụng dưỡng mới là đạo con

Để hiểu rõ về ý nghĩa vu lan và công ơn trời biển của hai đấng sanh thành, kính mời quí vị lắng lòng nghe qua bài diễn văn ý nghĩa vu lan báo hiếu mà sau đây…………………………………………

Sẽ gởi đến quí vị chúng con thành kính cung thỉnh………………

 1. Cảm niệm vu lan.( nếu có)

Cha mẹ ơn thâm tợ đất trời

Thương con nuôi dạy đầy vơi

Mở rộng vòng tay vì con trẻ

Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời’

Tình thương của cha mẹ là những gì cần thiết cho con cái, như ánh đèn mặt trời đối với những gì mầm non cây cối và bông hoa trên quả địa cầu.

Mẹ là trái tim là bông hồng âu yếm

Cha là mặt trời là vải trắng thơm tho

Và để nói lên công ơn cao dày trời biển của cha mẹ sau đây xin mời đại diện phật tử…………….. dâng lời cảm niệm xin trân trọng kính mời

 1. PHÁT BIỂU CHÍNH QUYỀN:
 2. ĐẠO TỪ CỦA HÒA THƯỢNG CHỨNG MINH:

‘ Có cha có mẹ có ta

Làm nên là bởi mẹ cha vun rồng

Thờ cha mẹ phải hết lòng

ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường’

giờ đây, toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng đọng tâm tư và thành kính hướng về chư tôn thiền đức để lắng lòng nghe những lời giáo huấn của quí ngài. Chúng con thành tâm kính thỉnh hòa thượng……..ban đạo từ.

 1. Lễ cài hoa hồng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch quí ngài!

Thưa quí phật tử.

Và giờ đây là khoảnh khắc thiêng liêng và lắng đọng tất cả mọi người con phật được ước mong khi ngày báo hiếu trở về, đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, để ý thức mình được diễm phúc còn có mẹ có cha bên cạnh.

‘hồng vàng dâng phật pháp tăng

Hồng đỏ dâng mẹ dâng mẹ đang còn

Hồng trắng tủi phận đàn con

Côi cút mẹ hiền lại còn xót xa

Hồng hường còn mẹ mất cha

Nép bên chân mẹ, lệ nhòa khóc thương’

Và giờ đây xin được đón mời các em đại diện phật tử đạo tràng chùa. Hoa khai dâng những bông hoa hồng vàng lên chư tôn đức và cài hoa đến toàn thể đạo tràng hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay.

*(mở nhạc bông hồng cài áo…)

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho những ai hạnh phúc vì được đeo lên ngực mình một đóa hoa hồng tươi thắm và nguyện cho song thân của những ai đã quá vãng thì được sinh về cõi an lành của chư phật.

 1. LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn thiền đức!

Thưa quí phật tử.

Lễ cài hoa hồng kỷ niệm mùa vu lan báo hiếu pl 2556 tại chùa……..đến đây đã hòa mãn trong không khi1a61m áp nghĩa tình mẹ cha. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ chấn tích quang lâm chúng minh tham dự lễ hôm nay. Chúng con thành tâm kính chúc quí ngài bồ đề quả mãn phật sự viên thành. Đạo thọ niên trường. thế thọ tăng long. Hoa hương giới trường lưu. Đạo mạch hoằng truyền tứ hải. vẫn mãi là tấm gương lành, để cho hàng phật tử chúng con noi theo tu tập. và chúng tôi cũng chân thành gởi đến toàn thể quí phật tử lời cầu chúc an lành, luôn được sống trong sự tron sụ che chở của mười chư phật , và trong tình thương ấm áp của mẹ cha.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

 1. KHÓA LỄ VU LAN BÁO HIẾU:

Kính bạch chư tôn thiền đức

Kính thưa quí phật tử

Giờ đây chúng con xin kính thỉnh chư tôn thiền đức và mời toàn thể quí phật tử ngưỡng vọng về mười phương chư phật và gương chí hiếu của ngài đại hiếu mục kiền liên bồ tát để cử hành khóa lễ vu lan báo hiếu.

 • Chúng con thành kính cung thỉnh quí ngài hồi quì phương trượng.

—Đại Lễ Hòa Mãn—

HOÀI NIỆM VU LAN

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN TÔN GIẢ

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!

Kinh thưa Quý Phật Tử!

 

“Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng

Ấy mùa Báo hiếu lễ Vu Lan

Bồi hồi nhớ đến Cha cùng Mẹ

Thổn thức tàn canh suối lệ tràn”.

 

Hằng năm, cứ mỗi độ thu sang, lá vàng rơi lác đác, mỗi chiếc lá thu rơi là bao niềm tâm sự của người con Phật gởi gắm trong mùa báo hiếu. Làn gió mùa thu nhè nhẹ thổi, đưa những áng mây cô đơn về nơi chân trời vô định, đó là lúc báo hiệu cho hàng Phật tử chúng ta mùa Vu Lan thắng hội đã đến. Hàng triệu trái tim người con Phật dâng trào lên với bao niềm cảm xúc vô biên, khi hoài niệm đên công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha.

 

Mùa báo hiếu nhớ Cha ân dưỡng dục

Hội Vu Lan tưởng mẹ nghĩa sanh thành

Giờ đây ta được nên danh

Cảm thương Cha Mẹ ân lành khó quên.

 

Mẹ ơi! Tiếng gọi mà từ khi bập bẹ cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa biết hết, hiểu hết ý nghĩa. Mẹ là sự sống, là sự tình yêu, là bùi, là ngọt, là thơm, là ngon, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Đúng như vậy, Mẹ là tất cả những thiêng liêng nhất và cao quý nhất của đời con:

Vạn ngàn thương con xin dành cho Mẹ

Để muôn đời Mẹ ở mãi với con

Để muôn đời hình ảnh Mẹ vẫn còn

Còn mãi mãi trong lòng con mãi.

Khi con khát, dòng sữa mẹ ngọt ngào thấm vào lòng con như vị ngọt ngào của nước cam lộ. Khi con biết ăn mẹ là người đầu tiên móm cho con từng miếng cơm, muỗng cháo, mẹ ấp yêu, nân niu, chìu chuộng. Tất cả nững gì ngon nhất, vui nhất, và tốt đẹp nhất, mẹ đều dành cho con:

Mẹ cho con tất cả

Hết quảng đời tuổi xanh

Cả thương yêu dịu ngọt

Rộng hơn biển trời xanh.

Tất cả mẹ đều dành cho cn, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Mẹ đã trằn trọn năm canh dài cũng vì sự ấm no, lớn khôn và hạnh phúc cho đời con. Bầu trời trong mắt con ngày một trong xanh hơn với những ước vọng đời, là khi ấy tóc mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc:

Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ

Vì con vui mẹ gánh hết buồn đau

Đời đắng cay riêng mẹ vấn thân vào

Nuôi con lớn mẹ héo mòn thân xác.

Mẹ là nguồn thắp sáng cho đời con bằng máu và con của chính mẹ, mẹ là bóng mát trên cao, là ánh trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Nếu đời một bể khổ mênh mông, với muôn ngàn đợt sóng dập dồn, thì mẹ là chiếc bè đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Mẹ vất vả mà chẳng nề gian khổ. Hình ảnh người mẹ hiền tần tảo một nắng hai sương lam lũ. Mẹ đã đánh đổi một thời son sắc, tươi vui chỉ vì tương lai của con.

Vì con sức khỏe hao mòn

Vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ.

Nuôi con buôn tảo bán tần

Chỉ mong con lớn nên thân với đời

Những khi trái gió trở trời

Con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên

Trọn đời vất vả triền miên

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.

Tình thương của Mẹ dành cho con là một đề tài thường được các văn nhân, thi sĩ, dêt nên những vân thơ ca ngợi ân nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhạc sĩ Y Vân đã mượn lời ca tiếng hát, gởi gắm tâm sự của mình qua nhạc phẩm “Lòng Mẹ” với hương vị ngọt ngào nư suối nguồn bất tận, và chật liệu mặn như tấm lòng của biển. (PT…………thể Nhạc Phẩm “Lòng Mẹ”)…………..

Tình thương của mẹ dành cho con là thế, nhưng con lại quá lạnh lùng với tình cảm đó. Có đôi lúc ta làm cho mẹ buồn mẹ khổ, mà mẹ sẵn sàng tha thứ tất cả. Vì con mẹ hy sinh mọi điều, từ com ăn áo mặc, mẹ nhường cho con hết. Miễn sao con của mẹ vui là mẹ cảm thấy mãn nguyện rồi. Có những lúc mẹ phải thắt ruột bầm gan khi con ngổ nghịch ngang cố tàn, mẹ cố nuốt dòng lệ mặn vào lòng mà không than oán một lời. Quả thật:

Cho dù nắng đã tàn phai

Cho dù tóc đã thay hai màu buồn.

Cho dù nhắm mắt tay buôn

Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương.

Vậy mà, có lúc chúng ta vô tâm quên lãng,bước chân tìm cầu mãi những cuộc vui, cứ bôn ba theo tiếng gọi của lợi danh, bỏ lại sau lưng hai đấng sanh thành tội nghiệp. đâu biết cha vẫn trông, mẹ vẫn đợi, dù tháng năm vội vã, dù những trăn trở của của cuộc đời đã làm quằn nặng đôi vai. Đôi khi, chúng ta thoáng nghĩ về cha mẹ, vội vàng, hối hả mong tìm lại những ngày xưa êm đềm, trong vòng tay trìu mến của mẹ cha, mong được nghe những lời ôn tồn,dạy bảo của cha, thèm được mơ màng những buổi trưa hè trong câu ca dao ngọt ngào của mẹ. nhưng rồi, có khi chúng ta chợt khóc, vì đâu biết cha mẹ chúng ta đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh, yên giấc ngàn thu trong cát bụi vô thường.

Khi mẹ còn con còn tất cả

Mẹ đi rồi tất cả cùng đi

Mẹ ơi con chẳng còn gì

Bơ vơ đến cả khi đi lúc về

Giờ đây con dự lễ Vu Lan

Bâng khuâng nhớ mẹ mẹ sang cõi nào

Càng hoa trắng nhắc ocn điều thầm lặng

Rằng yêu thương nay đã vắng trong đời.

Còn tình thương của cha cũng thật bao la vĩ đại. vì ta, trước mọi nghịch cảnh cuộc đời, cha luôn xông xáo, chỉ mong mang về manh áo, chén cơm, cha có thể vượt suối, trèo non, lên rừng hay xuống biển, nếu nơi đó cha tìm được niềm vui và sự phúc lạc cho ta, dù có ra sao, cũng chỉ ,mong cho ta khôn lớn, trước những chướng ngại, chông gai. Vì ta, cha liều mình chiến đấu, quên mọi khổ nhọc bản thân, để đánh đổi cho ta được trọn vẹn nụ cười. cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, lăn lộn với đời. cha không cho phép những đứa con của mình thối chí, lùi bước trước nghịch cảnh, cha luôn muốn con mình phải đứng thẳng mà vững bước đi đến tưng lai sáng lạn. sự hy sinh thầm lặng của cha, cha luôn giấu kín trong lòng. Từng bước chân con đi, từng việc làm của con, cha điều dõi mắt nhìn theo. Nếu con thành đạt cha vẫn mừng âm thầm không dám khen, còn nếu con thất bại, cha vẫn phải lặng căm, cố nén đau thương để an ủi con đứng lên, vững bước trên cam go nghiệt ngã của cuộc đời. vậy mà, có đôi khi ta quên hẳn hình bóng của người, chưa từng hỏi thăm sức khỏe người, mà nguơi cũng không trách.

Bởi vì:

Vui vì con cha chỉ vui trong im lặng

Khóc vì con cha khíc thầm trong cay đắng

Làm sao con thấy được nước mắt rơi

Cha thương con suốt cả cuộc đời

Nhưng con nghĩ thương cha thì rất ít…

(PT…………………….- trình bày nhạc phẩm”tình cha”…………..)

Lạy mẹ, lạy cha, công ơn của người ngút cao như núi, dạt dào mênh mông như biển thái bình. Ơn cha mẹ con chưa một ngày quạt nồng ấp lạnh, nghĩa sanh thành muôn kiếp khó đáp đền. mẹ ơi, mẹ hãy nhận nơi đây những lời hối hận của con, nếu con đã co1khi làm cho mẹ buồn, mẹ khổ, làm mẹ tan nát cõi lo2ngvi2 thấy con mình ngỗ nghịch ngang tàn, nuốt giận vào lòng mà không than oán con một lời, xim mẹ hãy nhận những lạy này của con, nếu có lần con đã àm cho mẹ khóc.

Xin mẹ hiền nhận lạy này con bất hiếu

Đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa

Đã bao lần làm mẹ khóc như mưa

Trăm ngàn lạy cũng không vừa ơn mẹ.

Nếu ai là người khách tha phương, nhiều năm xa xứ, mùa vu lan năm nay, xin hãy quay về nơi đây, vì con có một người mẹ già, đơn côi đang mỏi mắt chờ trông ba năm tháng. Nếu ai là người thành đạt trong xã hội, mùa vu lan năm nay, xin ch71 quên hình bóng của mẹ hiền. và nếu bạn là một người thất bại, hay dù giữa dòng đời ta có ra sao đi nữa, xin cũng đừng quên rằng, bên mái hiên xưa, có hai đấng sinh thành thật cao cả thiêng liêng là mẹ là cha, vẫn hiện hữu từng giờ và luôn dành cho ta những tình thương yêu cao cả nhất. do vậy, dù ở tận nơi đâu, nếu co1nghe được những tiếng lòng thổn thức này, xin bạn hãy ngồi lại lặng yên và hãy hướng lòng thành để hoài niệm, tri ân về cha mẹ. có thể vì công việc mà nhiều năm ta chưa viết cho mẹ một phong thư, hoặc chưa một lần điện thoại hỏi thăm sức khỏe của người, cũng có thể ta bị cuống hút quá nhiều trong cuồng quay vội vàng của nhịp sống, mà bẳng đi một thời gian khá lâu, ta chưa một lúc về lại thăm người, xin bạn hãy quay về nơi gối mẹ,và hãy nói lời yêu thương với mẹ << mẹ ơi con yêu mẹ lắm!>>. Hãy nói đi khi mẹ còn nghe được điều đó. Vâng! Hãy nói đi! Nhất là những người con đang sống xa quê hương:

Nếu có bao giờ con yêu mẹ,

Hãy yêu đi khi mẹ vẫn còn đây,

Còn biết được những lời cảm xúc,

Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say.

Hãy yêu đi khi mẹ còn biết,

Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi,

Ghi lời yêu quý lên bia đá,

Đá vô tri nào có nghĩa gì…

Hôm nay, mùa báo hiếu đã về, chúng ta hãy thắp lên một nén tâm hươn, và tất cả lòng thành, chúng ta sẽ kính dâng về cha mẹ. Điều ấy như là một cử chỉ nhỏ nhoi để nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ về nhữn thâm ân sâu dày vô biên rong muôn một. Để chung ta thầm thức rằng, mình phải có trách nhiệm phụng sự hầu hạ cho người. Năm nay tuổi đời của người đã lớn, lưng người đã cong hơn, tóc người lại trắng nhiều hơn trước, thông điệp ấy như một điều báo trước, là ngày con phải xa cha xa mẹ đã gần kề. Vậy chúng ta hãy hứa với nhau rẳng, trong những ngày còn gẩn gũi bên người, chúng ta se4co61 gắng sao cho thật tốt và thật có ý nghĩa. Vì chỉ có như thế, chúng ta mới đáp công ơn cha mẹ được phần nào.

Cha Mẹ ơi! Dòng cảm niệm sẽ trôi theo thời gian, nhưng ý thức hiếu hạnh sẽ còn mãi mãi với lòng người, mai này con có lớn khôn, rời khỏi vòng tay của người mẹ hiền, thì mãi mãi người vẫn là bóng cây che mát cho đời con. Sung sướng biết bao khi chúng ta xếp lại mối lo âu toan tính, để lại thú vui của đời yêu thương dịu ngọt, được bàn tay me vỗ về, trìu mến, con sung sướng gục đầu vào lòng mẹ, để tìm lại hơi ấm của ngày xưa, để được thấy mình trở thành trẻ thơ bé bỏng của mẹ. đây là tấm lòng của chúng con, đóa hoa hồng tươi thắm và món quà hiếu hạnh, chúng con thành kính dâng lên Cha Mẹ, bằng tất cả những con tim và bằng tất cả những tấm lòng của chúng con nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu này.

Kính dâng lên mẹ đóa hồng

Thắm tươi dào dạt mênh mông biển trời!

MÙA VU LAN 2012-PL 2556                       BS. THÍCH NHUẬN ĐỨC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư tôn hoà thượng trong ban chứng minh

Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức trong ban trị sự, Ban Giám Hiệu, Ban Giảng Huấn và chư Tôn Đức trong Ban Đại Diện, cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện chứng minh.

Kính thưa quý quan khách cung quý phật tử hiện diện

Hương ngát trầm xong khắp đạo tràng

Mừng ngày thăng hội lễ Vu Lan

Trãi bao thế hệ mùa báo hiếu

Gương sáng muôn đời đẹp thế gian.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị

Mỗi năm khi những làn gió thu se lạnh thổi về là báo hiệu mùa Vu Lan nữa lại trở về lòng nhân thế lại chạnh nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng từ thân. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm bổng vang nhẹ vào cõi hư vô tịch tịnh như rót vào lo2g chúng con bao niềm thổn thức thiết tha, báo hiệu trong ân trong ngày Đại Lễ. Noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả, ban giám hiệu và ban chức sự trường hạ chùa Kim Liên long trọng tỗ chức Đại Lễ Vu Lan – Tạ Pháp – Dâng Y CaSa phật lịch 2556, dương lịch 2012 đó chính là lý do của buỗi lễ hôm nay.

1/ GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Vào giờ này đạo tràng trang nghiêm pháp vị, thay lời ban tổ chức cúng con xin thành kính cung kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của…………………

2/ MỘT PHÚT MẶT NIỆM :

Vu lan đến bao trái tim thổn thức

Vu lan về hoa đạo nở thơm hương

Vu lan ơi nét đẹp vẫn chơn thường

Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Đễ tưởng nhớ đến thâm ơn của chư phật, thâm ơn giáo dưỡng của thầy cô, ơn chư vị tiên bối hữu công trong đạo pháp và ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ cha, đồng hời chúng con cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sanh vạn loại và on hy sinh cao cả của chư vị hánh tử đạo, chư anh linh chiến sĩ vì quốc vong thân đem lại hoà bình cho đất nước, và đặc biệt tưởng nhớ đến ơn sâu dày của hoà thượng hoằng hạ từ nguyên hiệu trưởng trường trung cấp phật học tỉnh tiền giang đã có công đào tạo thế hệ tăng tài cho giáo hội, vào giờ này con xin thành kính cung thỉnh đạo tràng khỏi thân 1 phút mật niệm. Phút mật niệm bắt đầu.

Phút mật niệm đã trôi qua cung thỉnh đạo tràng an toạ

3/ DÂNG HOA CÚNG DƯỜNG.

Kính bạch chư tôn đức.

Kính thưa quý liệt vị.

Đây đoá hoa lòng con kính dâng

Đoá hoa hiếu hạnh ngát hương phần

Cung kính cúng dường lên Tam Bảo

Chí thành gởi trọn đến song thân

Tâm hoa biến mãn mười phương cõi

Hướng đến quý Ngài con kính dâng.

Xin mời đội dâng hoa hướng về chư tôn đức Tăng Ni dâng lên những đoá hoa tươi thắm với lòng cung kính nhất trong ngày Vu Lan Báo Hiếu.

+Xin đạo tràng dâng cao một tràng pháo tay tán dương các em trong đội dâng hoa. Xin cảm ơn các em.

4/ TẠ PHÁP

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Kính bạch chư tôn đức

KÍnh thưa quý phật tử

Hạ tàn hoa lá đổi thay

Thu về lộng gió hương bay ngát rừng

          Vu Lan Tạ Pháp đón mừng

Ngày xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi.

Chín mươi ngày an cư mỹ mãn, ba tháng cấm túc viên thành, để bày tỏ lòng tri ân sâu xa chư tôn đức trong ban chứng minh, ban trị sự, ban giám hiệu và ban giảng huấn cũng như hơn phật tử gần xa hỗ trợ vào giờ này xin mời chư vị hành giả an cư cung đối trước chư tôn đức thành tâm dâng lời mừng khánh tuế lên chư tôn đức, xin mời tăng sinh…………………..Đại diện dâng lời mừng khánh tuế.

5/ ĐẠO TỪ CỦA HOÀ THƯỢNG CHỨNG MINH:

Rằm tháng bảy ngày Tăng Tự Tứ

Ba tháng cùng trú xứ tu hành

Xin người chi dạy đành rành

Lỗi lầm gây tạo tâm thành lắng nghe.

Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con đang ngưỡng vọng về chư tôn đức, những vị thầy cao cả để đón nhận những pháp âm vi diệu, chúng con thành kính cung thỉnh hoà thượng ……ban đạo từ cho chúng con được ân triêm công đức.

(Đạo từ của hoà thượng xong)

Qua những lời sách tấn của hoà thượng, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”. Chúng chon đầu thành đãnh lễ cúng dường tam bái.

ĐẠI VÌ SƯ TRƯỞNG ÂN KHỞI THÂN ĐÃNH LỄ TAM BÁI.

6/ HOÀI NIỆM VU LAN .

Vu lan đên lòng ta nghe xao xuyến

Nhớ ân thâm nghĩa trọng đấng sanh thành

Hạt mưa rơi như giọt lệ năm canh

Đã vun xới cho mầm xanh sức sống.

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa quý phật tử

Mùa Vu Lan đến làm khơi dậy trong lòng chúng ta bao tình cảm thân thương về cha về mẹ.

Mùa báo hiếu nhớ cha công dưỡng dục

Hội Vu Lan tưởng mẹ nghĩa sanh thành

Giờ đây ta được nên danh

Cảm thương cha mẹ ân lành khó quên.

Quả thật trong thế gian này không có tình thương nào âp ủ thiêng liêng thay cho tình thương của cha mẹ được. Trong giờ phút này, xin toàn thể pháp hội lắng đọng tâm tư, tưởng nhớ đến công ơn trời biển của cha mẹ qua lời hoài niệm Vu Lan, xin mời……..

7/ CÀI BÔNG HỒNG CHO CHƯ TÔN ĐỨC

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa quý Phật tử

Hoa hồng thắm màu huỳnh y rực tỡ

Nhớ về người che chở suốt đời con

Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng

Tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ.

Giờ đây những đoá màu vàng thắm được sự tượng trưng cho sư thoát tục thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý đối với cha mẹ vô cùng tận, với chiêc áo nây sồng giản dị thanh tao chịu sương chịu gió, các ngài đã thầm lặng dâng tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui, cũng trong chiếc áo nâu sồng ấy, các Ngài đã âm thầm trã ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con xin mạn phép được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài những đoá hoa vàng thắm, để quý ngài một lần nữa cảm nhân tình thương vô biên của cha mẹ ( mở nhac hoà tấu lòng mẹ)

8/ CÀI HOA HỒNG CHO QUÝ PHẬT TỬ

Hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa

Chỉ đượm nồng hai sắc thể từ bi

Tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi

Xin giũ mãi mẹ ơi xin giữ mãi

Kính thưa toàn thể quý phật tử

Từ lâu hình ảnh hoa hồng không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn là biểu tượng để nói lên tình yêu cao cả của những người con đối với cha mẹ. Vậy trong giờ phút hiêng liêng này xin quý vị hãy dành trọn những hình ảnh tốt đẹp nhất, lòng thành kính nhất để hoài niệm về hai đấng sinh thành cao cả, người đã suốt đời thương yêu che chở cho ta nên người. Ôi! Thật hạnh phúc thay cho những ai còn cha mẹ sẽ được cài trên ngực đoá hoa hồng đỏ thắm đượm sắc ịu dàng thiêng liêng cao cả tượng trưng cho niêm hạnh phúc vô biên vì :

Hoa hồng đỏ là niềm vui hi vọng

Được chở che dưới bóng mát dịu hiền

Trong vòng tay ấp ủ thật thiêng liêng

Mẹ còn sống như thiên thần hiện hữu.

Ai còn cha mẹ xin quý vị trân trọng giữ gìn.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng d96 buồn lên mắt mẹ nghe không ?

Thật không mai cho những ai đã sớm mất mẹ, mất cha quý vi sẽ nhận đoá hoa hồng trắng cài lên ngực áo tượng trưng cho nổi bất hạnh và sự thiếu vắng tình thương và nổi nhớ nhung da diết.

Hoa màu trắng tan thương màu ủ rủ

Trên áo ai như nhắn nhủ đôi lời

Mất mẹ rồi ta cảm thấy chơi vơi

Bao lẽ sống giữa cuộc đời như liệm tắt.

Thật vậy, mất mẹ là mất tất cả là một sự đau đớn lớn nhật trong cuộc đời.

Con còn mẹ con còn diễm phúc

Mất mẹ rồi như địa ngục trần gian.

Cầm đoá hoa trên tay, xin quý vị hãy quán tưởng rằng trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh nghiêm nghị của cha, trong mỗi bông hoa đêu có của cha, trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh dịu hiền của mẹ, từng cánh hoa là từng giọt nước mắt, từng giọt mồi hôi hôm sớm tảo tần của cha và mẹ, dù mất hay còn nhưng người vẫn còn hiện hữu trong chúng ta qua hơi thở qua nhịp đập của con tim, qua dòng máu đng lưu thông trong huyết quản. Xin hãy cài hoa hướng về cha mẹ bằng hình ảnh tốt đẹp nhất.

9/ DÂNG PHÁP Y

Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc.

Ân đức ấy cao siêu khó tả

Suốt kiếp người con trả chưa xong

Kính bạch chư tôn đức chứng minh, công ơn sanh thành đã đành to lớn, nhưng ơn giáo dưỡng lại càng lớn hơn, quý thầy là sứ giả Như Lai, bậc hướng đạo cho chúng con đi theo pháp xuất thế gian để chúng con được an lạc trong cuộc đời, ơn ấy thật vô cùng to lớn, chúng con biết lấy gì đền đáp cho cân. Hôm nay nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu bằng tất cả tấm lòng chúng con noi gương tôn giả Mục Kiền Liên sắm sanh pháp y đây là tín vật của chư Phật chiến thắng ma quân đắc thành đạo quả và chút ít phẩm vật dâng lên cúng dường cho quý Ngài để bài tỏ tấm lòng chí thành chí kính ngỏ hầu đền đáp thâm ân trong muôn một, cúi mong quý Ngài nạp thọ để quý Ngài tuỳ duyên làm hành trang trên bước đường hoằng hoá lợi sanh. Xin mời quý Phật tử dâng pháp y lên chư tôn đức. (Mở nhạc dâng y).

10/ PHẬT TỬ TÁC BẠCH DÂNG CÚNG PHÁP Y

Phước này còn phước nào hơn

Ca sa dâng đến chư tôn tăng già

Thiện nam tín nữ hiệp hoà

Cùng nhau câu hội về chùa dâng y.

Kính bạch chư tôn đức!

Với ba tháng tịnh tu đạo nghiệp, giờ đây quý Ngài là những mãnh ruộng phì nhiêu chưa nhóm vô vàn công đức cho Phật tử gieo trồng hạt giống phước điền. Vì thế vào giờ này xin quý ngài cho phép hàng Phật tử cung kính dâng lên lờn tác bạch cúng dường. Xin mời phật tử …………

11/ĐẠO TỪ CỦA HOÀ THƯỢNG CHỨNG MINH:

Đôi lời Phật tử kính dâng

Ngưỡng mong chư tôn đức ai lân chứng lòng

Pháp âm ban bố đôi dòng

Chứng minh nạp thọ tấm lòng chúng con.

Vừa qua là lời tác bạch của đại diện chư Phật tử phát tâm cúng pháp y để hồi hướng phước đức cho ông bà tổ tiên. Chúng con thành tâm bái thỉnh……..ban đạo từ cho quý Phật tử được âm triêm công đức.

Chúng con thành kính tri ân,……………………………..

Để cảm tạ thâm ân của chư tôn đức quý Phật tử đãnh lễ tam bái.

12/ THỈNH TỤNG KINH VU LAN:

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa quý phật tử

Vừa qua các tiết mục của chương trình được diễn ra một cach trang nghiêm và thành kính. Dù chúng ta có nói gì đi nữa, có làm gì đi nữa, cũng không thể nào diễn tả hết công ơn trời biển của cha và mẹ. Chỉ có lời kinh vi diệu, mới thay lời muốn nói với cha mẹ. Trong giờ phút liêng thiêng này, chúng con thành kính cun thỉnh chư tôn thiền đức và đạo tràng đồng âm xướng tụng kinh Vu Lan để hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được vãng sanh lạc quốc, đồng thời cầu an cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ. Kính thưa quý Ngài xướng tụng kinh văn.

13/ CẢM TẠ

Ngưỡng bái bạch chư tôn hoà thượng chư thượng toạ đại đức Tăng Ni.  Trong suốt buỗi lễ sáng hôm nay, tại hạ trường chùa Kim Liên đã diễn ra chương trình đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và dâng y ca sa. Được sự chứng minh của chư tôn đức, buỗi lễ đến đây đa thành công tốt đẹp. Chúng con thay lời cho ban tổ chức cùng toàn thể chư hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng Kim Liên thành kính tri ân chư tôn đức, cầu nguyện hồng ân tam bảo thường gia hộ cho quý Ngài sắc thân kiên cố , đạo nhãn viên minh, phật sự viên thành. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử đã trở về đây tham dự đông đủ trợ duyên cho ban tổ chức, kính chúc quý vị vạn sự kiết tường, tuỳ tâm mãn nguyện. Trong buổi lễ có điều chi sơ thất kính mong chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng từ bi lượng thứ.

Xin pháp hội đạo tràng khởi thân hồi hướng /./

TÁC BẠCH LỄ VU LAN VÀ DÂNG PHÁP Y

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên chư tôn Hoà Thượng chứng minh

Kinh bạch chư tôn Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng Ni.

Chúng con nghe Cổ Đức dạy:

“Cây có cội mới đơm bông kết trái

Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông”

Phàm thọ thân người ai ai, cũng có Tổ tiên cha mẹ

Lời dạy đã làm cho chúng con bùi ngùi xúc động cảm nghĩ đến sanh thân:

“Mười tháng cưu mang ba năm bồng ẵm”

Công ơn ấy ví tợ trời cao, không dễ một sớm một chiều mà đền đáp. Vã lại, đức Phật dạy: “Điều thiện tối cao, không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực, không gì hơn là bất hiếu”

Kính lạy chư tôn Thiền Đức:

“Mẹ là nghìn cánh hoa lê,

Kết bè hạnh phúc, con về bến mơ

Từ lâu lòng trẻ đợi chờ

Vượt muôn sóng cả ghé bờ liên hoa”.

Thật là phước duyên hy hữu, cứ nghĩ mình là người bất hiếu, nhưng qua pháp Vu Lan, pháp mà đức Phật dạy những ai có tâm hướng về cha mẹ với lòng thành kính khẩn cầu vọng bái mười phương Tam Bảo, hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni, sau ba tháng an cư kiết hạ.

Hôm nay ngày trọng đại ấy lại trở về, lại một lần nữa tạo duyên lành cho chúng con kính lễ đáp đền công ơn cha mẹ.

Lính lễ quý ngài:

“cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao

Thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc”

Thật vậy, công ơn sinh thành đã đành to lớn nhưng ân giáo dưỡng lại càng lớn hơn, vì quý ngài là hàng sứ giả Như Lai,là bậc hướng đạo sư dạy dỗ chúng con theo pháp xuất thế gian tu liễu sinh thoát tử. ơn đức ấy thật vô lượng chúng con không biết lấy gì để đền đáp cho cân.

Để đáp đền đấng sinh thành, cũng như đáp đền ân đức quý ngài, theo lời dạy của đức Phật, trong mùa vu lan báo hiếu, chúng con câu hội về chùa thanh tâm, chúc mừng khánh tuế chư tôn đức thêm hạ lạp, và noi gương Tôn Giả Mục Kiền Liên, sắm sanh lễ vật dâng cúng pháp y cao cả, là tín vật của chư Phật chiến thắng ma quân đắc thành đạo quả. Kính dâng lên Chư Tôn Đức, để các Ngài tuỳ duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, xiểng dương chánh pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại.

Chúng con xin nguyện hồi hướng phước báu này cầu nguyện cho Phật nhật ăng huy, pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình chư tai tiêu diệt. Riêng đối với chúng con được nhờ phước báu này mà đời đời được gặp Tam Bảo. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh phổ độ cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được an vui trường thọ, cha mẹ bảy đời quá vãng được cao đăng Phật quốc.

Ngưỡng mong trên Hoà Thượng chứng minh, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni ai lân mẫn nạp cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN DÂNG PHÁP Y CASA

PL: 2556 _ DL:2012

Ân cha dưỡng dục trời cao ngất

Nghịa mẹ sanh thành đất nặng sâu

Làm con chữ hiếu ghi đầu

Hai thân tại thế nhớ câu đáp đền.

Ngưỡng bái bạch ……hôm nay là ngày…..tháng……năm……..Chùa ………………..long trọng tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu, để bày tỏ tấm lòng hiếu kính của những người con Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung kính………quang lâm đạo tràng chứng minh và cử hành khoá lễ hôm nay.

Ba hồi chuông trống bát nhã cũ hành cung nghinh chư tôn đức quang lâm.

 1. Niệm Phật Cầu Gia Hộ:

Giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể đại chúng khở thân đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ.

 1. Thông qua chương trình:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục KIền Liên Bồ Tát

Kính bạch trên………chứng minh.

Kính thưa………….

Trước khi đi vào buỗi lễ chính thức, cho phép chúng con được thông qua chương trình lễ như sau:………………………

 1. Chuông trống bát nhã cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm lễ đường.

Cung thỉnh Ban Chứng Minh, thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Ni an toạ.

 1. Niệm Phật cầu gia hộ (Mc…….)
 2. Thông qua chương trình (Mc……….)
 3. Tuyên bố lý do
 4. Giới thiệu thành phần thanh dự
 5. Dâng hoa cúng dường
 6. Nghi thức cài hoa hồng

-Hoài niệm ân đức sinh thành (Đệm nhạc lòng mẹ không lời)

-Cài Hoa hồng ( Đoàn dâng hoa – Đệm nhạc Lục cúng dường – Bông HỒng Cái Áo)

8. Nghi thức dâng y

– Cung thỉnh Chu tôn thiền đức phúng diễn Vu Lan bồn kinh và VU Lan sám pháp

-Tác bạch dâng y

9. Đạo từ của Chư tôn thiền đức chứng minh

10. Dâng y

11. Cung thỉnh chư tôn thiền đức tác pháp trai đường

12. Thọ trai – Cảm tã – Hoàn mãn.

3. Tuyên bố lý do VAN TAC

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s